Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Súťaž Majster Rétor - Anglická sekcia

V mesiaci február sa naše študentky odboru bilingválna obchodná akadémia Kristína Kubovičová (kategória mladší žiaci) a Anna Zöldyová (kategória starší žiaci) zapojili do krajského kola rečníckej súťaže Majster Rétor, ktorá sa konala dištančnou formou. Ich úlohou bolo pripraviť nahrávku prejavu na tému Living means admiring nature a zverejniť ju na youtube pre potreby hodnotiteľov.

Funkciou pripraveného prejavu bolo presvedčiť, ovplyvniť, získať svojich rovesníkov na cestu k ochrane prírody a životného prostredia. Medzi hodnotiace kritériá patrili okrem myšlienkového posolstva prejavu aj sugestívnosť, práca s hlasom, výslovnosť, verejnosť, ako vlastnosti dobrého a presvedčivého rečníka, vlogera, youtubera.

So súťažným zadaním sa úspešne a originálne vysporiadali a vo svojich kategóriách obsadili 6. miesto. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a pripájame a autentické dojmy zo súťaže:

Majster Rétor contest points at a cardinal aspect of learning a language- speech. This contest gives a great platform to young people who want to share their outlook on contemporary issues of our society. I applied my knowledge and my personal opinion to address the given topic. I viewed it as a challenge that would help me to move forward in this respect and proved, without doubt, that my speaking skills need to be sharpened. Nonetheless, it is only a part of an ever-lasting process of learning a language.

A. Zöldyová, 3.A