Informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022 - 2. kolo

Prijímacie skúšky pre odbory,v ktorých sa vyžaduje overenie talentu
- pre uchádzačov študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium, 2 voľné miesta
2. kolo 22.júna 2021 – 8.00 hod. – budova C, hlavný vchod
Prijímacie skúšky pre študijné odbory,
ktoré nevyžadujú overenie talentu
2.kolo 22. júna 2021 – 8.00 hod. – budova C, hlavný vchod
voľné miesta:
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov -
1 miesto
2561 M informačné a sieťové technológie
- 1 miesto
2675 M elektrotechnika - 4 miesta
2679 K mechanik - mechatronik - 10 miest
Prijímanie uchádzačov do učebných odborov - bez prijímacích skúšok
voľné miesta:
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia -
5 miest
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika -
2 miesta
6475 H 00 technickoadministratívny pracovník -
4 miesta

 

Prihlášky na strednú školu do 2. kola prijímacích skúšok je potrebné zaslať do 18. júna 2021. V prihláške je nutné uviesť mailovú adresu a telefónne číslo zákonného zástupcu žiaka.

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí uchádzačov na štúdium:

Riaditeľ školy do 22.6.2021 rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača na strednú školu. Rozhodnutie zašle prostredníctvom informačného systému školy (EduPage), e-mailom, alebo poštou.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium:

Rodičia prijatého študenta sú povinní OBRATOM zaslaním predpísaného tlačiva vydaného ministerstvom školstva prostredníctvom EduPage, e-mailu (sekretariat@sosha.sk), alebo poštou (na adresu Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová) oznámiť našej škole či prijatý študent na školu nastúpi, alebo nenastúpi. Zaslanie tlačiva je pre nastúpenie na štúdium záväzné a nie je ho možné meniť. Nezaslanie tlačiva v termíne sa považuje za nezáujem o štúdium na našej škole.

Dokumenty na stiahnutie:

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2021/2022

Prijímanie uchádzačov
do nadstavbového a pomaturitného štúdia bez prijímacích skúšok

Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.7.2021, viac informácií v prílohách:

Dokumenty na stiahnutie:

 

V prípade otázok Vám poskytneme informácie e-mailom: sekretariat@sosha.sk alebo telefonicky na čísle 046/5121912