Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Stredoškolská odborná činnosť

Milí študenti, opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 45. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
a) s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku
b) s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
c) s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj súčasťou príloh.

Rozsah práce max. 25 strán, celková obhajoba práce s diskusiou max. 15 min. ( 8 min. obhajoba, 7 min. diskusia).

Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii na stránke školy ako aj u školského koordinátora SOČ Ing. Márii Laurovej.

Konzultačné hodiny: pondelok 11.25 - 12.10 budova A kab.

Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?
Tak sa zapoj a vytvor prácu, ktorú vieš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

Školské kolá budú ukončené do 24.2.2023.

Organizačný poriadok SOČ
Metodika SOČ
Štruktúra prác SOČ
Súťažné odbory SOČ pre šk. rok 2022/23
Elektronické zdroje materiálov
Organizačno-technické pokyny

 

Stredoškolská odborná činnosť 2022/2023 

Stredoškolská odborná činnosť 2019/2020

Stredoškolská odborná činnosť 2018/2019

Stredoškolská odborná činnosť 2017/2018

Stredoškolská odborná činnosť 2016/2017

Stredoškolská odborná činnosť 2015/2016