Školská jedáleň

zmena od 1.9.2023

V školskej jedálni Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová je poskytované stravovanie pre študentov a zamestnancov SOŠ Handlová, Špeciálnej ZŠ Handlová a cudzích stravníkov.

Objednávanie stravy

Prihlášku na stravu je potrebné vyplniť na základe rozhodnutia MŠ SR z roku 2007, žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať obedy. Stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál. Strava sa objednáva podľa aktuálneho jedálneho lístka. 

Zrušenie stravy

Odhlášku zo stravy môžete realizovať deň vopred do 13.00 hod. v jedálni cez tablet alebo cez edupage: https://zssosha.edupage.org - prihlasovacie heslo žiaka, prípadne telefonicky 046/ 512 19 37. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu, sa neposkytuje vecná ani finančná náhrada!

Strava poskytovaná pre žiakov

Stravná jednotka pondelok - piatok cena
Obedy 11:00 - 13:00 3,00€

Strava poskytovaná pre zamestnancov

Cena obeda - 5,10€ s DPH, zamestnanec si hradí 2,00€.

Strava poskytovaná pre cudzích stravníkov

Cena obeda - 5,10€

Platby žiakov za stravu

Forma a termín platby:

Úhrady na stravovanie sa realizujú platbou cez účet zálohovo mesiac vopred.

Prvá platba v auguste 2023 na september 2023, posledná v máji 2024 na jún 2024.

Preplatky za neodobratú stravu sa kumulujú na účte a vracajú sa vždy k 31.1. a k 30.06.

 

 

Účet školskej jedálne (IBAN) SK70 8180 0000 0070 0050 6281
Suma 60,00€ / mesiac
Variabilný symbol rodné číslo žiaka (bez lomítka)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka, trieda

Variabilný symbol je povinný údaj, aby bola platba správne priradená.

Kontakt

Mináriková Stanislava, vedúca školskej jedálne
tel.: 046 512 19 37