5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium
Previous Next
5-ročné študijné odbory 5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory 4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory 3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium pomaturitné a nadstavbové štúdium

SPRÁVCA INTELIGENTNÝCH A DIGITÁLNYCH SYSTÉMOV
2571 K DUÁLNE VZDELÁVANIE (odbor otvárame od školského roku 2020/2021)

Odbor reaguje na najnovšie trendy a požiadavky zamestnávateľov smerujúce k jednotnému digitálnemu trhu a Priemyslu 4.0. Je určený pre priemyselné podniky, organizácie ako aj prevádzky služieb, ktoré chcú alebo plánujú využívať rôznorodé digitálne technológie a tak prejsť transformáciou na digitálny priemyselný podnik, digitálnu organizáciu a digitálny podnik služieb. Odbor sa zvlášť zameriava na schopnosť využívať a integrovať zdieľané informačné technológie s komunikačnými technológiami priemyselného intranetu a dopĺňať technické riešenia základnou analýzou získaných a zdieľaných dát.

Žiak študijného odboru správca inteligentných a digitálnych systémov si môže vybrať svoju špecializáciu z dvoch oblastí. Prvá oblasť je zameraná na “Inteligentné siete”. Absolvent tejto špecializácie získa vedomosti a zručnosti pre realizáciu a prevádzku infraštruktúry pre digitálnu komunikáciu a poskytovanie cloudových služieb. Je schopný efektívne popísať skutočný stav a pokrok v implementácii služby. Pozná spôsoby a postupy konfigurácie sieťových komponentov pre bezpečný chod digitálnej siete. Absolvent tejto špecializácie vie vykonávať práce pri návrhu, spravovaní a diagnostikovaní inteligentných technológií. Vie programovať, konfigurovať a diagnostikovať zariadenia využívajúce IoT (Internet vecí), ktoré využije v praxi pri podpore Smart Factory, Smart Home, Smart City. Druhá oblasť je zameraná na “Digitálny podnik”. Absolvent tejto špecializácie získa vedomosti a zručnosti na základe ktorých bude schopný participovať pri návrhu a výbere optimálnych platforiem pre digitálny podnik, ktoré mu umožnia získať konkurenčnú výhodu na trhu. Bude schopný podporovať riadenie zmenových procesov a projektov v digitálnom veku formou agilných techník. Bude schopný preukázať tvorbu hodnotového reťazca s využitím digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii.

Úspešný absolvent bude:

  • vedieť programovať, konfigurovať a diagnostikovať zariadenia využívajúce IoT (Internet vecí) pre Industry 4.0 ( Smart Home, Smart City, Smart Factory),
  • realizovať a prevádzkovať infraštruktúry pre digitálnu komunikáciu a poskytovanie cloudových služieb,
  • poznať princípy tvorby hodnotového reťazca s využitím digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii,
  • navrhovať a vyberať optimálne platformy pre digitálny podnik, ktoré mu umožnia získať konkurenčnú výhodu na trhu.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

  • interný konzultant pri podpore navrhovania riešení inteligentných a digitálnych systémov pre digitálnu transformáciu
  • interný integrátor pre integráciu digitálnych platforiem
  • administrátor zabezpečujúci prevádzku digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii