Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2023, pre absolventov študijných odborov platí aj 2. termín do 31.júla 2023.

Dokumenty na stiahnutie:

Členovia Rady školy
od 1. 2. 2023

 1. Ing.Renáta Chylová – predseda RŠ
  zástupca pedagogických zamestnancov SOŠ
 2. Mgr. Soňa Švajlenová
  zástupca pedagogických zamestnancov SOŠ
 3. Dana Hricová
  zástupca nepedagogických zamestnancov SOŠ
 4. Bc. Marcela Hudecová
  zástupca rodičov SOŠ
 5. Marcela Ratkovská
  zástupca rodičov SOŠ
 6. Mgr. Denisa Boráková, od 25.5.2023
  zástupca rodičov SOŠ
 7. Martin Daško 
  zástupca školského parlamentu
 8. JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
  zástupca TSK
 9. MUDr. Ladislav Procházka, MPH
  zástupca TSK
 10. PaedDr. Eleonóra Porubcová
  zástupca TSK
 11. Ing. Marián Lovás
  zástupca TSK
  zástupca firmy Brose pre duálne vzdelávanie

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky SOŠ Handlová

Zápisnica z volieb pedagogického zamestnanca do Rady školy. 

Časovo-tématický plán Rady školy

Vyhodnotenie rady školy