Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2023, pre absolventov študijných odborov platí aj 2. termín do 31.júla 2023.

Dokumenty na stiahnutie:

Cieľom projektu je zvýšenie záujmu o technické vzdelávanie u žiakov Strednej odbornej školy a žiakov základných škôl v Handlovej a blízkom okolí. Tieto odborné spôsobilosti, vedomosti a zručnosti v oblasti robotiky a automatizácie sú v súčasnosti na trhu práce nedostatkové a mimoriadne žiadané. Stanovený cieľ plánujeme dosiahnuť vytvorením robotického pracoviska na úseku odborného výcviku, ktoré by bolo vybavené modernými názornými učebnými pomôckami. Konkrétne ide o robotické stavebnice, výučbového robota a materiál potrebný na trhu práce.

Stredná odborná škola Handlová poskytuje odborné vzdelanie v technicko-informačných študijných a učebných odboroch. V záujme kvalitnejšej prípravy absolventov na budúce povolanie spolupracuje nielen s firmami a sektorovými organizáciami, ale vytvára aj medzinárodné partnerstvá, v rámci ktorých si vymieňa dobré skúsenosti aj na úrovni Európskej únie. Vo svojom vzdelávacom programe myslí aj na budúcnosť a spolupracuje so základnými školami v spádovej oblasti školy a jej širšieho okolia v oblasti zabezpečenia výučby predmetu technická výchova. Príprave svojich žiakov venuje veľkú pozornosť a okrem technického vzdelávania organizuje pre nich aj Deň otvorených dverí, Dni techniky a rôzne ďalšie podujatia.

Snahou školy je výučbu neustále skvalitňovať, využívať pri tom nové, moderné a netradičné spôsoby, inšpirovať žiakov a vzdelávať názorne, zábavnou a motivačnou formou. Vzdelávací roboti majú podľa veľkej časti pedagogickej obce veľký potenciál. Okrem výučby programovania výrazne podporujú rozvoj algoritmického myslenia, teda schopnosť analyzovať problém, rozdeliť ho na malé časti a tie postupne ovládať. V prípade klasického programovania je problém deti touto činnosťou zaujať. Výukový robot sa však nejako pohybuje, správa sa podľa zadaných algoritmov, všetko je rýchle, akčné a zaujímavé.

Aktivity projektu:

  • vytvorenie robotického pracoviska odborného výcviku na výučbu technickej výchovy žiakov našej školy a žiakov základných škôl v Handlovej a jej širšieho okolia,
  • zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu pre žiakov pomocou robotických stavebníc, výučbového robota a materiálu na prácu s nimi,
  • propagácia projektu na webovej stránke školy, informovanie o projekte medzi žiakmi, učiteľmi a partnerskými základnými školami,
  • ukážka prác s robotmi počas Dňa techniky (škola ho realizuje v novembri).