Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2023, pre absolventov študijných odborov platí aj 2. termín do 31.júla 2023.

Dokumenty na stiahnutie:

Podpora technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl na SOŠ Handlová

Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok záujmu žiakov základných škôl a ich rodičov o technicky orientované odbory, spracovala Stredná odborná škola v Handlovej v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, spoločnosťou skupiny Enel projekt, zameraný na podporu technického vzdelávania žiakov základných škôl. Projekt má za úlohu dosiahnuť efektívnejšiu spoluprácu so základnými školami a skvalitniť prípravu žiakov základných škôl v oblasti technického vzdelávania.

Vďaka finančnej pomoci Slovenských elektrární, spoločnosti skupiny Enel je možné tento projekt zrealizovať a tak pokračovať v úspešnej spolupráci so základnými školami v Handlovej, ktorá sa začala už v školskom roku 2014/2015. Zároveň sa vytvára priestor na propagáciu odborného vzdelávania v súlade s výzvami, ktoré sú deklarované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a potrebami zamestnávateľov.

Projekt je naplánovaný na obdobie od septembra 2015 do konca mája 2016. Má za úlohu zrealizovať kvalitnú výučbu vďaka efektívnej spolupráci Strednej odbornej školy v Handlovej so základnými školami v oblasti technického vzdelávania žiakov základných škôl.

Toto sa dosiahne vylepšením špecifického materiálno – technického vybavenia školy a vypracovaním výučbových odborných materiálov. Neodmysliteľnou súčasťou projektu je aj propagácia odborného vzdelávania na základných školách a v regióne.

V rámci projektu sa pri aktivitách technického vzdelávania vystrieda zhruba 100 žiakov základných škôl v Handlovej.

Očakávanými kvalitatívnymi výsledkami bude zlepšenie kvality technického vzdelávania žiakov základných škôl, a prehĺbenie praktických zručností týchto žiakov.

Veríme, že projekt prinesie zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium technicky orientovaných študijných a učebných odboroch na stredných školách. Tým sa vytvoria vhodné predpoklady pre uplatnenie žiakov na trhu práce po ukončení štúdia, hlavne u zamestnávateľov elektrotechnického a strojárskeho zamerania v súlade s potrebami trhu práce.