Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2023, pre absolventov študijných odborov platí aj 2. termín do 31.júla 2023.

Dokumenty na stiahnutie:

Slovenské elektrárne a.s. poskytli finančný dar SOŠ Handlová

Podpísaním zmluvy so Slovenskými elektrárňami, a.s. a poskytnutím finančného daru bolo umožnené Strednej odbornej škole, Lipová 8, Handlová začať realizovať projekt „Prezentácia obnoviteľných zdrojov energie hravou a demonštračnou formou“.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity školy zamerané na podporu technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl. Rozširuje predchádzajúcu úspešnú spoluprácu v oblasti technického vzdelávania o problematiku obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude žiakom sprístupnená hlavne hravou a demonštračnou formou. Popri už existujúcich technických zariadeniach ako trojokruhový termický systém, fotovoltaická elektráreň a tepelné čerpadlo, projekt umožní hravou a demonštračnou formou prezentovať fyzikálne princípy a funkčnosť obnoviteľných zdrojov energie na jednoduchých modeloch – ako napr. modely fotovoltaických panelov, model veternej elektrárne poprípade prečerpávacej elektrárne. Aktivita priamo nadväzuje na predchádzajúci projekt „Podpora technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl“, ktorý bol už v minulom školskom roku zrealizovaný vďaka finančnému daru poskytnutému škole Slovenskými elektrárňami, a.s. Vďaka tomuto projektu sa podarilo dosiahnúť efektívnejšia spolupráca so ZŠ a hlavne skvalitniť prípravu žiakov ZŠ v oblasti technického vzdelávania.

Súčasťou projektu budú aj podporné učebné materiály a ďalšia propagácia odborného vzdelávania.

Základným cieľom projektu je prehĺbiť záujem žiakov základných ale aj stredných škôl o obnoviteľné zdroje energie a to hravou a demonštračnou formou. Taktiež je cieľom projektu viesť žiakov k úsporám elektrickej energie a prebudiť u nich kladný vzťah k životnému prostrediu.

V projekte sa počíta s účasťou minimálne 100 žiakov základných škôl, hlavne 8. a 9. ročníka a zhruba 300 žiakov technických odborov v Strednej odbornej škole Handlová.

Ukončenie projektu sa plánuje 1.júna 2017