Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2021/22

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

študijné a učebné odbory

 

Cvičné testy na prijímacie pohovory

Milí deviataci, otestujte sa zo slovenského jazyka, matematiky a pre uchádzačov do študijného odboru bilingválna obchodná akadémia sú pripravené testy aj z anglického jazyka.

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Test z matematiky

Test z anglického jazyka - č. 1

Test z anglického jazyka - č. 2

Test z anglického jazyka - č. 3

Test z anglického jazyka - č. 4