Informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022

Prijímacie skúšky pre odbory,v ktorých sa vyžaduje overenie talentu
- pre uchádzačov študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium
1. termín 5. mája 2021, 2. termín 12. mája 2021 – 8.00 hod. – budova C, hlavný vchod
Prijímacie skúšky pre študijné odbory,
ktoré nevyžadujú overenie talentu
1. termín 3. mája 2021, 2. termín 10. mája 2021 – 8.00 hod. – budova C, hlavný vchod
Prijímanie uchádzačov do učebných odborov - bez prijímacích skúšok
1. termín 3. mája 2021, 2. termín 10. mája 2021

 

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí uchádzačov na štúdium:

Riaditeľ školy do 20.5.2021 rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača na strednú školu. Rozhodnutie zašle prostredníctvom informačného systému školy (EduPage), e-mailom, alebo poštou.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium:

Rodičia prijatého študenta sú najneskôr do 25.5.2021 povinní zaslaním predpísaného tlačiva vydaného ministerstvom školstva prostredníctvom e-mailu (sekretariat@sosha.sk), alebo poštou (na adresu Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová) oznámiť našej škole či prijatý študent na školu nastúpi, alebo nenastúpi. Zaslanie tlačiva je pre nastúpenie na štúdium záväzné a nie je ho možné meniť. Nezaslanie tlačiva v termíne sa považuje za nezáujem o štúdium na našej škole.

Dokumenty na stiahnutie:

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2021/2022

Prijímanie uchádzačov
do nadstavbového a pomaturitného štúdia bez prijímacích skúšok

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2021, viac informácií v prílohách:

Dokumenty na stiahnutie:

 

V prípade otázok Vám poskytneme informácie e-mailom: sekretariat@sosha.sk alebo telefonicky na čísle 046/5121912

Predmetové komisie

 

PK slovenského jazyka a spoločensko-vedných predmetov
predseda Ing. Darina Krónerová
členovia 

Mgr. Mária Beňušová
Mgr. Eva Buláková
Mgr. Peter Fabián
Ing. Renáta Chylová
Mgr. Jarmila Jendrušáková
Ing. Jana Kubáleková
Ing. Alena Kubová
Mgr. Zuzana Majdánová
Ing. Silvia Maruniaková
Mgr. Filip Pastucha
Mgr. Dagmar Strmeňová
Mgr. Jana Šnircová
Mgr. Maroš Štorcel
Mgr. Soňa Švajlenová
PaedDr. Anna Verníčková 

   
PK prírodovedných predmetov a telesnej výchovy 
predseda  Mgr. Iveta Dobrotková
členovia  Ing. Adriana Alsharabiová
PaedDr. Vladimír Bočkay
Ing. Dušan Botka
Mgr. Petra Fečová
Mgr. Jarmila Jendrušáková
Mgr. Blažej Ľahký
Mgr. Roderik Rybanský
Ing. Róbert Zváč 
   
PK cudzích jazykov
predseda PaedDr. Katarína Matiašková
členovia Mgr. Peter Fabián
Mgr. Petra Fečová
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Alena Kubová
Mgr. Eva Labanczová
Ing. Mária Laurová
Mgr. Zuzana Majdánová
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Jela Neuschlová
PaedDr. Andrea Polerecká
Ing. Henrieta Sviteková
Mgr. Maroš Štorcel
Ing. Róbert Zváč 
   
PK odborných ekonomických predmetov
predseda Ing. Adriana Alsharabiová
členovia Ing. Mária Beňušová
Ing. Viera Dobiášová
Ing. Renáta Chylová
Ing. Janka Ivanová
Ing. Darina Krónerová
Ing. Jana Kubáleková
Mgr. Zuzana Majdánová
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Henrieta Sviteková
Mgr. Maroš Štorcel
Mgr. Jana Tonhauserová
Ing. Eva Turzová
Ing. Ľubica Varsová
Ing. Róbert Zváč
   
PK odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov
predseda  Ing. Gilda Görcsösová 
členovia  Ján Beránek
Ing. Jana Bojová
Ing. Ladislav Cingel
Ing. Mária Čibová
Ing. Mária Dierová
Mgr. Bohuslav Figura
Ing. Zuzana Hátriková
Ing. Mariana Chalmovská
Ing. Mária Laurová
Ing. Alena Michalovičová
Ing. Jozef Neuschl
Ing. Jela Neuschlová
Jozef Pavlák
Ing. Jaroslava Račáková
Ing. Vladimír Škrípala 
   
PK informačno-technických predmetov
predseda  Mgr. Iveta Čapliarová
členovia Ing. Janka Dežerická
Ing. Mária Dierová
Ing. Stanislav Dolník
Mgr. Peter Fabián
Ing. Zuzana Hátriková
Ing. Janka Ivanová
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Ján Krausko
Ing. Alena Kubová
Bc. Maroš Matejov
Ing. Alena Michalovičová
Mgr. Viera Pallerová
Ing. Henrieta Sviteková
Ing. Vladimír Škrípala
Mgr. Jana Tonhauserová