Organizácia školského roka 2023/2024

Vyučovanie:

1. polrok 1.9.2023 - 31.1.2024
vyučovanie sa začína 4.9.2023
vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 5.9.2023
vyučovanie v 1.polroku končí 31.1.2024
2.polrok 1.2.2024 - 30.6.2024
vyučovanie sa začína 1.2.2024
vyučovanie v 2.polroku končí 28.6.2024

Prázdniny:

 jesenné prázdniny  30. 10. - 31.10.2023
 posledný deň vyučovania  27.10.2023 (piatok)
 vyučovanie sa začína  2.11.2023 (štvrtok)
 vianočné prázdniny  23.12.2023 - 7.1.2024
 posledný deň vyučovania  22.12.2023 (piatok)
 vyučovanie sa začína  8.1.2024 (pondelok)
 jarné prázdniny  19.2. - 23.2.2024
 vyučovanie sa začína  26.2.2024 (pondelok)
 veľkonočné prázdniny  28.3. - 2.4.2024
 vyučovanie sa začína  3.4.2024 (streda)
 letné prázdniny  1.7.- 1.9.2024

Klasifikácia

Termíny klasifikačných porád, forma a aktuálne informácie k porade budú uvedené v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

Záverečná klasifikačná porada pre končiace štvrté ročníky sa uskutoční 16.5.2024 (štvrtok).

Záverečná klasifikačná porada pre končiace tretie ročníky sa uskutoční dňa 5.6.2024 (streda).

Pracovné porady a pedagogické rady

Pracovné porady sa uskutočnia pravidelne každý mesiac počas školského roka okrem mesiacov kedy sú klasifikačné porady. Termíny pracovných porád a pedagogických rád s konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

V prípade potreby sa operatívne uskutočnia mimoriadne pedagogické rady.

Porady na úseku TV sa budú konať v jedálni - budova A o 1430 a pracovné porady na úseku PV v priestoroch nových dielní budova F o 1330 pokiaľ nebude v pláne akcií na mesiac uvedené ináč.

Predmetové komisie

Termíny pravidelných zasadnutí predmetových komisií sa uskutočnia v mesiacoch august 2023, november 2023, február 2024 a apríl 2024. Termíny a forma konania predmetových komisií s ďalšími konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

Prijímacie konanie

Termín a formu prijímacích pohovorov určí MŠ SR

Termín konania maturitnej skúšky

Riadne skúšobné obdobie

  • externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2023/2024 v predmetoch
- slovenský jazyk a literatúra 12.3.2024 (utorok)
- anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 13.3.2024 (streda)
- matematika 14.3.2024 (štvrtok)
  • praktická časť maturitných skúšok sa uskutoční v termíne 15.4. - 18.4.2024
  • ústna časť maturitných skúšok - uskutoční sa v termíne určenom OŠ OU v sídle kraja v čase od 27. 5. 2024 do 31.5.2024.
  • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom – posledný deň pred akademickým týždňom 17.5.2024 (piatok).
  • akademický týždeň (voľno) - 5 pracovných dní pred termínom ústnej časti maturitných skúšok 20.5.2024 - 24.5.2024

Opravný termín PČOZ a TČOZ pre školský rok 2022/23 sa uskutoční v dňoch 8. a 12. septembra 2023.

Kompletné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2023/2024 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Záverečné skúšky učebných odborov

Riadne skúšobné obdobie

  • praktická časť - 12.-13. jún 2024 (streda a štvrtok)
  • ústna časť - 14. jún 2024 (piatok)
  • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom - 6. jún 2024 (štvrtok)
  • príprava na záverečné skúšky (voľno) - 7. jún 2024 - 11. jún 2024 (piatok až utorok)

Odborná prax

Bude sa vykonávať podľa spracovaného rozvrhu na školský rok 2023/2024. Termíny súvislej odbornej praxe sa stanovia v plánoch akcií za jednotlivé mesiace.

Cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka

v termíne 13.9.2023 - 14.9.2023

 

Legislatíva

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnanoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentáciia a ďalšej dokumentácii

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole 

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR sa nachádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sekcii regionálne školstvo - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/