Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2023, pre absolventov študijných odborov platí aj 2. termín do 31.júla 2023.

Dokumenty na stiahnutie:

Organizácia školského roka 2022/2023

Vyučovanie:

1. polrok 1.9.2022 - 31.1.2023
vyučovanie sa začína 5.9.2022
vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 6.9.2022
vyučovanie v 1.polroku končí 31.1.2023
2.polrok 1.2.2023 - 30.6.2023
vyučovanie sa začína 1.2.2023
vyučovanie v 2.polroku končí 30.6.2023

Prázdniny:

 jesenné prázdniny  28. 10. - 31.10.2022
 posledný deň vyučovania  27.10.2022 (štvrtok)
 vyučovanie sa začína  2.11.2021 (streda)
 vianočné prázdniny  23.12.2022 - 7.1.2023
 posledný deň vyučovania  22.12.2022 (štvrtok)
 vyučovanie sa začína  9.1.2023 (pondelok)
 jarné prázdniny  27.2. - 3.3.2023
 vyučovanie sa začína  6.3.2023 (pondelok)
 veľkonočné prázdniny  6.4. - 11.4.2023
 vyučovanie sa začína  12.4.2023 (streda)
 letné prázdniny  1.7.- 31.8.2023

Klasifikácia

Termíny klasifikačných porád, forma a aktuálne informácie k porade budú uvedené v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

Záverečná klasifikačná porada pre končiace štvrté ročníky sa uskutoční 9.5.2023 (utorok).

Záverečná klasifikačná porada pre končiace tretie ročníky sa uskutoční dňa 8.6.2023 (štvrtok).

Pracovné porady a pedagogické rady

Pracovné porady sa uskutočnia pravidelne každý mesiac počas školského roka okrem mesiacov kedy sú klasifikačné porady. Termíny pracovných porád a pedagogických rád s konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

V prípade potreby sa operatívne uskutočnia mimoriadne pedagogické rady.

Porady na úseku TV sa budú konať v kinosále budova B o 1430 a pracovné porady na úseku PV v priestoroch nových dielní budova F o 1330 pokiaľ nebude v pláne akcií na mesiac uvedené ináč.

Termíny pedagogických porád, miesto a forma porady sa prípadne upravia v súlade s nariadenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami.

Predmetové komisie

Termíny pravidelných zasadnutí predmetových komisií sa uskutočnia v mesiacoch august 2022, november 2022, február 2023 a apríl 2023. Termíny a forma konania predmetových komisií s ďalšími konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

Prijímacie konanie

Termín a formu prijímacích pohovorov určí MŠ SR

Termín konania maturitnej skúšky

Riadne skúšobné obdobie

  • externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2022/2023 v predmetoch
- slovenský jazyk a literatúra 14.3.2023 (utorok)
- anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 15.3.2023 (streda)
- matematika 16.3.2023 (štvrtok)
  • praktická časť maturitných skúšok sa uskutoční v termíne 17.4. - 20.4.2023
  • ústna časť maturitných skúšok - uskutoční sa v termíne určenom OŠ OU v sídle kraja v čase od 22. 5. 2023 do 26.5.2023.
  • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom – posledný deň pred akademickým týždňom 12.5.2023 (piatok).
  • akademický týždeň (voľno) - 5 pracovných dní pred termínom ústnej časti maturitných skúšok 15.5.2023 - 19.5.2023

Opravný termín PČOZ a TČOZ sa uskutoční v dňoch 8. a 9. septembra 2022.

Kompletné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Záverečné skúšky učebných odborov

Riadne skúšobné obdobie

  • praktická časť - 15.-16. jún 2023 (štvrtok a piatok)
  • ústna časť - 19. jún 2023 (pondelok)
  • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom - 9. jún 2023 (piatok)
  • príprava na záverečné skúšky (voľno) - 12. jún 2023 - 14. jún 2023 (pondelok až stredu)

Odborná prax

Bude sa vykonávať podľa spracovaného rozvrhu na školský rok 2022/2023. Termíny súvislej odbornej praxe sa stanovia v plánoch akcií za jednotlivé mesiace.

Kurz na ochranu života a zdravia a Kurz pohybových aktivít

Plánujú sa konať internou formou po zohľadnení epidemiologickej situácie.

Legislatíva

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnanoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentáciia a ďalšej dokumentácii

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole 

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR sa nachádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sekcii regionálne školstvo - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/