Organizácia školského roka 2020/2021

Vyučovanie:

1. polrok 1.9.2020 - 31.1.2021
vyučovanie sa začína 2.9.2020
vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 3.9.2020
vyučovanie v 1.polroku končí 29.1.2021
2.polrok 1.2.2021 - 30.6.2021
vyučovanie sa začína 2.2.2021
vyučovanie v 2.polroku končí 30.6.2021

Prázdniny:

 jesenné prázdniny  29. - 30.10.2020
 posledný deň vyučovania  28.10.2020 (streda)
 vyučovanie sa začína  2.11.2020 (pondelok)
 vianočné prázdniny  23.12.2020 - 7.1.2021
 posledný deň vyučovania  22.12.2020 (utorok)
 vyučovanie sa začína   8.1.2021 (piatok)
 polročné prázdniny  1.2.2021
 posledný deň vyučovania  29.1.2021 (piatok)
 vyučovanie sa začína  2.2.2021 (utorok)
 jarné prázdniny  15.-19.2.2021
 vyučovanie sa začína  22.2.2021 (pondelok)
 veľkonočné prázdniny  1.-6.4.2021
 vyučovanie sa začína  7.4.2021 (streda)
 letné prázdniny  1.7.- 31.8.2021

Klasifikácia

Termíny klasifikačných porád, forma a aktuálne informácie k porade budú uvedené v pláne akcií na jednotlivé mesiace v súlade s nariadenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami.

Záverečná klasifikačná porada pre končiace štvrté ročníky sa sa určí po stanovení termínu maturitných skúšok OŠ OU v sídle kraja.

Záverečná klasifikačná porada pre končiace tretie ročníky sa uskutoční dňa 9.6.2021 (streda).

Pracovné porady a pedagogické rady

Pracovné porady sa uskutočnia pravidelne každý mesiac počas školského roka okrem mesiacov kedy sú klasifikačné porady. Termíny pracovných porád a pedagogických rád s konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

V prípade potreby sa operatívne uskutočnia mimoriadne pedagogické rady.

Porady na úseku TV sa budú konať v kinosále budova B o 1430 a pracovné porady na úseku PV v priestoroch nových dielní budova F o 1330 pokiaľ nebude v pláne akcií na mesiac uvedené ináč.

Termíny pedagogických porád, miesto a forma porady sa prípadne upravia v súlade s nariadenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami.

Predmetové komisie

Termíny pravidelných zasadnutí predmetových komisií sa uskutočnia v mesiacoch august 2020, november 2020, február 2021 a apríl 2021. Termíny a forma konania predmetových komisií s ďalšími konkrétnymi informáciami budú uvedené aktuálne v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

Prijímacie konanie

Termín a formu prijímacích pohovorov určí MŠ SR

Termín konania maturitnej skúšky

Náhradný a opravný termín - mimoriadne skúšobné obdobie v septembri

 • teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky - 3. - 4. 9. 2020 (štvrtok - piatok)

Náhradný a opravný termín – mimoriadne skúšobné obdobie vo februári

 • presný termín bude určený po absolvovaní náhradného a mimoriadneho termínu v mesiaci september

Riadne skúšobné obdobie

 • externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2020/2021 v predmetoch
- slovenský jazyk a literatúra 16.3.2021 (utorok)
- anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk 17.3.2021 (streda)
- matematika 18.3.2021 (štvrtok)
 • praktická časť maturitných skúšok sa uskutoční v termíne 7. - 9.4.2021
 • ústna časť maturitných skúšok - uskutoční sa v termíne určenom OŠ OU v sídle kraja v čase od 17. 5. 2021 do 4.6.2021.
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom – posledný deň pred akademickým týždňom
 • akademický týždeň (voľno) - 5 pracovných dní pred termínom ústnej časti maturitných skúšok

Kompletné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Záverečné skúšky učebných odborov

Riadne skúšobné obdobie

 • písomná časť - 16. jún 2021 (streda)
 • praktická časť - 17. - 18. jún 2021 (štvrtok a piatok)
 • ústna časť - 21. jún 2021 (pondelok)
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom - 10. jún 2021 (štvrtok)
 • príprava na záverečné skúšky (voľno) - 11. jún 2021 - 15. jún 2021 (piatok, pondelok a utorok)

Odborná prax

Bude sa vykonávať podľa spracovaného rozvrhu na školský rok 2020/2021. Termíny súvislej odbornej praxe sa stanovia v plánoch akcií za jednotlivé mesiace.

Kurz na ochranu života a zdravia

Náhradný termín za školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 7. septembra 2020 – 11. septembra 2020. ( terajšie štvrté ročníky)

Pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční sa dennou dochádzkou aj pobytovou formou – termín bude zverejnený v pláne akcií na jednotlivé mesiace. .

Kurz pohybových aktivít

Náhradný termín za školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 7. septembra 2020 – 11. septembra 2020. ( terajšie tretie ročníky)

Pre školský rok 2020/2021

1. ročník - 8. - 12.2.2021
2. a 3. ročník - 21. - 25.6.2021

Prípadné zmeny a upresnenia budú spracované v organizačnom zabezpečení kurzov.

Legislatíva

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR sa nachádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sekcii regionálne školstvo - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/