Okruhy maturitných tém z odborných predmetov

odbor sociálno-právna činnosť 

 • Právny štát a sociálna politika
 • Socializácia v pracovnom procese a v dôchodkovom veku
 • Komunikácia o právnom systéme a sociálnom zabezpečení
 • Právne vedomie, právna starostlivosť, komunikácia a informovanosť
 • Tvorba sociálnych skupín a fungovanie štátnej správy
 • Charakteristika sociálneho učenia a sociálnej prevencie prostredníctvom občianskeho práva
 • Charakter spoločenských noriem a systém sociálnej starostlivosti
 • Úloha vodcu v sociálnych a právnych službách
 • Osobnosť v správnom konaní a zariadeniach sociálnych služieb
 • Metódy v sociálnej práci, zmluvné vzťahy a právna zodpovednosť za spôsobenú škodu
 • Temperament človeka a jeho zaradenie v rámci socializácie
 • Komunikácia v manželstve, zanedbávanie rodičovských povinností
 • Starostlivosť verejnej správy o občanov, konfliktné situácie a trestná činnosť občanov
 • Úloha náhradnej rodinnej výchovy, možné konflikty a vyživovacia povinnosť medzi príbuznými
 • Sociálna- právna práca o nezaopatrené deti a mladistvých
 • Rodina a sociálne poistenie členov
 • Úrad práce SVR, protiprávne konanie občanov a riešenie konfliktov
 • Etický kódex v pracovno-právnych vzťahoch a sociálna odkázanosť
 • Metódy práce s nezamestnanými, sociálna politika štátu
 • Prosociálne správanie sociálneho pracovníka, obchodné právo a systém poistenia
 • Systém rodiny, starostlivosť rodiny o starých občanov , protiprávne konanie
 • Sociálna práca, metódy a techniky s klientmi, právny poriadok a jeho normatívna úprava
 • Poradensko-psychologické služby, sociálne dávky a vlastnícke právo ako základné ľudské právo
 • Psychické zdravie u nezamestnaných občanov, dôležitosť finančného zabezpečenia
 • Právne normy v rodinných vzťahoch, právne skutočnosti