Okruhy maturitných tém z odborných informatických predmetov
odbor mechanik počítačových sietí

 1. Základy algoritmizácie I
 2. Základy algoritmizácie II
 3. Operačné systémy pracovných staníc
 4. Práca v Internete I
 5. Práca v Internete II
 6. Textové editory
 7. Tabuľkové procesory
 8. Databázové systémy
 9. Základy programovania I
 10. Základy programovania II
 11. Grafické programy
 12. Počítačové vírusy a ochrana proti nim
 13. Tvorba jednoduchých www stránok
 14. Sieťové operačné systémy I
 15. Sieťové operačné systémy II
 16. Zabezpečenie počítačových sietí I
 17. Zabezpečenie počítačových sietí II
 18. Zabezpečenie počítačových sietí III
 19. Číselné sústavy, základné logické funkcie a obvody
 20. Kombinačné logické obvody
 21. Sekvenčné logické obvody
 22. Architektúra počítačov – historický vývoj
 23. Konštrukcia PC, skrinky, zdroje
 24. Procesory
 25. Pamäte, pamäťový podsystém
 26. Základné dosky, zbernice
 27. Monitory
 28. Tlačiarne, technológie tlače
 29. Vonkajšie pamäte, HDD, CD, DVD
 30. Grafika, grafické a prezentačné programy
 31. Spracovanie rozhlasových a TV signálov v PC
 32. Perspektívne trendy v spracovaní informácií, SW, HW a sieťach
 33. Tvorba jednoduchého programu v grafickom vývojovom prostredí I
 34. Tvorba jednoduchého programu v grafickom vývojovom prostredí II
 35. Úvod do počítačových sietí
 36. Základy počítačových sietí
 37. Sieťový model OSI a jeho vrstvy
 38. Sieťové médiá
 39. Technické prostriedky jednotlivých vrstiev OSI modelu
 40. Kabeláž LAN, testovanie kabeláže – Ping, Fluke
 41. Ethernet, ethernetové technológie
 42. Prepínanie v Ethernete
 43. Sieťový model TCP/IP a jeho vrstvy
 44. Protokoly jednotlivých vrstiev TCP/IP, čísla portov
 45. IP adresovanie
 46. Podsiete, výpočty podsietí
 47. Projekt štruktúrovanej kabeláže
 48. Úvod do smerovačov, HW, porty, IOS
 49. Sieťový operačný systém IOS, režimy, príkazy, help
 50. Základná konfigurácia smerovačov
 51. Zálohovanie konfigurácie a obrazu IOS
 52. Základy smerovania, smerovacie protokoly
 53. Riešenie problémov smerovačov po jednotlivých vrstvách OSI modelu
 54. Štandardné zoznamy riadenia prístupu – ACL
 55. Diagnostika a odstraňovanie porúch na počítačovej sieti (troubleshooting)