Okruhy maturitných tém z odborných elektrotechnických predmetov

odbor mechanik elektrotechnik

 1. Výroba elektrickej energie

  možnosti výroby elektrickej energie, elektrárne
  princíp činnosti tepelných elektrární a ich vplyv na životné prostredie
  princíp činnosti tepelných a jadrových elektrární
  elektromagnetická indukcia

 2. Rozvod elektrickej energie

  prenosová sústava, vlastnosti prenosu jednosmerným a striedavým prúdom a napätím
  značenie rozvodných sústav a účinnosť prenosu
  možnosti usporiadania elektrických sietí
  úbytok napätia a straty na vedení
  spájanie 3 – fázového vinutia zdroja pri diaľkovom prenose a pri nízkonapäťovom prenose

 3. Elektrické stanice

  elektrické stanice, ich význam v prenosovej sústave
  vybavenie a činnosť jednotlivých elektrických staníc
  zásady bezpečnosti pri práci v elektrických staniciach
  princíp činnosti výkonových vypínačov SF6 a magnetických vypínačov
  možnosti merania vysokých prúdov a napätí

 4. Vonkajšie vedenia

  stavba a vlastnosti vonkajších vedení, vlastnosti materiálov používaných na vodiče vedení
  druhy a značenie rozvodných sietí
  význam ochrán vedení, jednotlivé ochrany
  princíp a vlastnosti dištančnej ochrany
  pojmy mechanika vedenia a kontroly vedení
  pojmy modulácia a demodulácia

 5. Elektrická inštalácia

  elektrická inštalácia, prvky, ktoré sa používajú pri jej realizácii
  požiadavky, ktoré sa musia zohľadňovať pri návrhu inštalácie
  elektrické prípojky, hlavné domové vedenie, dimenzovanie vodičov
  rozvádzače a rozvodnice
  vhodné ochranné opatrenie pred úrazom elektrickým prúdom v prostrediach dostup-ných aj laikom v sieti TN
  prístroj na meranie spotreby elektrickej energie

 6. Ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím

  podmienky za akých môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
  ochranné opatrenia
  ochrany pri normálnej prevádzke
  činnosť a možnosti použitia prúdového chrániča

 7. Ochranné opatrenia pri poruche

  pojmy impedancia a reaktancia
  zloženie a vlastnosti kondenzátora v striedavom obvode
  princíp a podmienku správnej činnosti ochrán pri poruche v sieti TT, IT
  podmienky správnej činnosti ochrán nevodivým okolím a neuzemneným miestnym pospájaním

 8. Prepäťové ochrany

  vznik a účinky prepätí na elektrické zariadenia,
  zóny bleskovej ochrany a prepäťové ochranné prvky
  izolátory a izolanty, elektrická pevnosť, izolačný odpor
  správna koordinácia ochrán v elektrickej sieti, odstupňovanie ochrán

 9. Elektrické teplo

  vznik a vlastnosti elektrického tepla, vlastnosti materiálov na vykurovacie rezistory a bimetaly
  spotrebiče v priemysle a v domácnosti využívajúce elektrické teplo
  konštrukcia transformátorov na elektrické zváranie
  druh elektrického tepla využiteľného na tavenie materiálov a povrchovú úpravu ná-strojov
  meranie výkonu žiarovky

 10. Elektrické svetlo

  teórie podstaty svetla a svetelné veličiny aj jednotky
  vlastnosti žiarových a žiarivých zdrojov svetla
  základné vlastnosti cievky a kondenzátora
  zásady správneho osvetlenia kancelárií a strojárskych dielní
  postup na meranie impedancie obvodu

 11. Transformátory

  princíp činnosti transformátora, konštrukciu bežného transformátora
  vzťah pre výpočet prevodu transformátora
  zapojenie vinutia 3-fázového transformátora Yy1
  hodnota percentuálneho napätia nakrátko transformátora náhradná schéma transformá-tora a prevádzkové stavy
  rozdelenie usmerňovačov a princíp činnosti

 12. Špeciálne transformátory

  význam a použitie špeciálnych transformátorov
  pojmy straty v železe a hysterézna slučka , zníženia strát v železe
  vhodný pracovný postup pri strihaní a skladaní plechov transformátora a pri výrobe vinutia
  konštrukcia a princíp činnosti meracích transformátorov a autotransformátorov
  význam a podmienky paralelnej spolupráce transformátorov
  použitie autotransformátorov v elektrotechnickej praxi

 13. Asynchrónne stroje

  princíp činnosti, vlastnosti a rozdelenie asynchrónnych strojov
  konštrukciu jeho jednotlivých častí a postup pri strihaní a skladaní plechov
  podmienky pripájania asynchrónnych motorov na sieť, spôsoby spúšťania a vysvetlite ich na charakteristikách motorov
  princíp činnosti 1- fázových asynchrónnych motorov a ich použitie
  prvky na riadenie asynchrónnych strojov

 14. Synchrónne stroje

  vznik točivého magnetického poľa a indukované napätie, izolanty používané v elektrotechnike
  synchrónne stroje, pracovné režimy a konštrukcia
  použitie hydroalternátora a činnosť vodných elektrární
  postup pri prifázovaní alternátora a podmienky paralelnej spolupráce alternátorov

 15. Kompenzácia účinníka

  pojmy fázový posun, účinník, výkonový trojuholník a kompenzácia
  druhy kompenzácie a ich vlastnosti
  znázorňovanie striedavých veličín fázormi, fázorové diagramy a Gaussovu rovinu komplexných čísel a jej význam v elektrotechnike
  rezonancia v striedavých obvodoch a jej využitie v praxi
  meranie účinníka

 16. Jednosmerné stroje

  jednosmerné stroje, konštrukcia a vlastnosti
  princíp činnosti dynama
  komutácia
  vhodný spôsob zisťovania vlastností jednosmerných strojov

 17. Asynchrónne stroje

  princíp činnosti, vlastnosti a rozdelenie asynchrónnych strojov
  konštrukcia a postup pri strihaní a skladaní plechov
  podmienky pripájania asynchrónnych motorov na sieť, spôsoby spúšťania princíp činnosti 1- fázových asynchrónnych motorov a ich použitie
  polovodičové prvky na riadenie asynchrónnych strojov

 18. Kombinačné logické obvody

  kombinačné logické obvody, číselné sústavy a ich použitie
  rozdelenie tranzistorov a tranzistor ako spínací prvok
  pojmy informácia, prenos, spracovanie a kódovanie informácií
  používané úrovne logických signálov, pravidlá Boolovej algebry
  vlastnosti rôznych logických funkcií ich symboly a pravdivostné tabuľky
  činnosť a význam komparátora

 19. Minimalizácia logických funkcií

  podstatu elektrickej vodivosti kovov, vlastnosti kontaktového a bezkontaktového spí-nania
  význam minimalizácie logických funkcií a postup pri minimalizácii logického obvodu
  rozdelenie a vlastnosti prepínacích modulov
  činnosť a význam generátora parity

 20. Sekvenčné logické obvody

  vlastnosti, použitie a význam sekvenčných obvodov
  činnosť jednotlivých preklápacích obvodov
  vlastnosti synchrónnych a asynchrónnych preklápacích obvodov a ich použitie v praxi
  funkcia čítačov a registrov

 21. Polovodiče

  význam a vlastnosti polovodičov v elektrotechnickej praxi
  vodivosť polovodičov
  vlastnosti PN prechodu a jeho využitie v polovodičových súčiastkách
  charakteristiky PN prechodu
  zosilňovače a ich základné vlastnosti

 22. Spínacie prístroje

  spínanie a procesy vznikajúce pri spínaní požiadavky na materiály na kontakty
  rôzne spôsoby zhášania oblúka
  vlastnosti výkonových vypínačov, odpojovačov, odpínačov a úsečníkov
  konštrukciu spínacích prístrojov na nízke a vysoké napätie
  vhodné ochranné opatrenia na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom pri normál-nej prevádzke
  princíp činnosti a použitie tyristorov, voltampérová charakteristika tyristora.

 23. Ochranné prístroje

  elektrické prístroje, ich použitie a rozdelenie
  funkcia a zloženie závitovej poistky a vhodná poistka na istenie kábla s dovoleným prúdom 264 A, uloženým vo vzduchu pri teplote 250C
  princíp činnosti ističa a jeho časti
  činnosť relé

 24. Obnoviteľné zdroje energie

  rozdelenie obnoviteľných zdrojov energie
  možnosti využitia geotermálnej energie a slnečnej energie
  vhodné slnečné kolektory pre potreby ohrevu teplej vody v rodinnom dome
  princíp činnosti tepelného čerpadla na základe blokovej schémy

 25. Systém inteligentných inštalácií a zabezpečovacia technika

  klasickú a inteligentnú elektroinštaláciu
  rozdiely medzi systémami inteligentných elektroinštalácii Nikobus a Xcomfort
  základné časti systému LexCom Home – flexibilnej domácej siete
  na základe príkladov zapojení štrukturovanú kabeláž s TV/rádio modulom a dátovým hubom