Okruhy maturitných tém z ekonomických predmetov
odbor podnikanie v remeslách a službách - denná forma

 1. Vplyv nákladov na ekonomickú stránku činnosti podniku
 2. Trhové hospodárstvo
 3. Zabezpečenie transformačného procesu v podniku výrobnými faktormi
 4. Materiál ako základný obežný majetok v hospodárení podniku
 5. Podnikanie právnických osôb – osobné spoločnosti
 6. Miesto a úloha bánk v ekonomike
 7. Dispozitívne výrobné faktory transformačného procesu
 8. Podnikanie právnických osôb – kapitálové spoločnosti
 9. Vplyv výnosov na ekonomickú stránku činnosti podniku
 10. Poisťovníctvo, ako špeciálne odvetvie peňažných služieb
 11. Výroba ako základná činnosť výrobného podniku
 12. Poisťovníctvo a sociálne poistenie
 13. Využitie nástrojov marketingového mixu pri prieskume trhu
 14. Dane ako náklad z príjmu podnikania právnických a fyzických osôb
 15. Riadiaca činnosť podniku
 16. Mzda ako nástroj motivácie pracovníkov
 17. Vzťahy medzi obchodnými partnermi
 18. Pracovnoprávne vzťahy v podniku
 19. Základné odbytové teórie
 20. Činnosť podnikov v trhovej ekonomike
 21. Dlhodobý majetok ako elementárny výrobný faktor
 22. Právne formy podnikania fyzických a právnických osôb
 23. Nepriame dane ako súčasť príjmov štátneho rozpočtu
 24. Úverová činnosť a vklady obchodných bánk
 25. Formy platieb medzi obchodnými partnermi