Okruhy maturitných tém

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka – úroveň B2 (vyššia úroveň)

1. Rodina

 1. životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné momenty v živote),
 2. členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby),
 3. rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine,domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy),
 4. predstavy o svojej budúcej rodine, partnerovi, bývaní, práci,
 5. rodina a spoločnosť (funkcie rodiny, rodina kedysi a dnes, generačné problémy a problémy monoparentálnych rodín, rozvodovosť, nízka pôrodnosť).

2. Kultúra a umenie

 1. možnosti kultúry v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec),
 2. obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, známe osobnosti),
 3. návšteva kultúrneho podujatia,
 4. hudobné, filmové, divadelné a folklórne festivaly, atmosféra,
 5. ďalšie druhy umenia – folklór, maliarstvo, sochárstvo, architektúra - najznámejšie osobnosti.

3. Šport

 1. druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný a profesionálny šport),
 2. šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody,
 3. význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, charakter),
 4. významné športové podujatia, súťaže, olympijské hry,
 5. negatívne javy v športe (sláva, peniaze, doping).

4. Bývanie

 1. môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestností),
 2. bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody),
 3. ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní),
 4. domov a jeho význam v živote človeka (kultúra bývania u nás a v iných krajinách),
 5. problém bývania mladých rodín, kúpa a prenájom bytu, deti na sídliskách.

5. Obchod a služby

 1. nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská),
 2. služby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica),
 3. reklama a vplyv reklamy na zákazníkov,
 4. druhy a spôsoby nákupu a platenia (katalógový predaj, splátky, týždenný nákup),
 5. zahraničné výrobky u nás, export slovenských výrobkov.

6. Starostlivosť o zdravie

 1. ľudské telo,
 2. bežné a civilizačné choroby, úrazy, telesné a fyzické stavy, návšteva u lekára, v lekárni,
 3. zdravý spôsob života (správna životospráva, telesná a duševná hygiena),
 4. zdravotnícka starostlivosť (prevencia, očkovanie),
 5. štátne a súkromné zdravotníctvo (zdravotné poistenie, odborní lekári).

7. Cestovanie

 1. prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku, služobne),
 2. dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov),
 3. individuálne a kolektívne cestovanie (spôsob a druhy dopravy, druhy ubytovania, stravovanie),
 4. cestovanie kedysi a dnes, cestovanie v budúcnosti,
 5. možnosti cestovania do zahraničia.

8. Vzdelanie

 1. školský systém (typy školských zariadení, skúšky, organizácia školského roka, klasifikácia, prázdniny),
 2. vyučovanie (rozvrh hodín, predmety, prestávky, školské stravovanie, aktivity na hodine),
 3. život žiaka (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové),
 4. štúdium cudzích jazykov (výmenné pobyty, stáže, jazykové kurzy, au-pair),
 5. vzťah učiteľa k žiakovi a opačne.

9. Zamestnanie

 1. typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia,
 2. trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, prijímací pohovor),
 3. pracovný čas a voľný čas (zdokonaľovanie práce, nové technológie),
 4. pracovné príležitosti doma a v zahraničí, pracovné podmienky (mzda, sociálna starostlivosť),
 5. kariéra a rodinný život, zamestnanosť žien (materská dovolenka), rekvalifikácia, dôchodcovia.

10. Vzťahy medzi ľuďmi

 1. medziľudské vzťahy (v rodine a v škole, susedské, generačné),
 2. priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje, stretnutia, oslavy),
 3. spoločenské problémy (vzťah spoločnosti a jednotlivcov k postihnutým, závislým a bezdomovcom),
 4. negatívne javy (agresivita, vandalizmus, egoizmus, ľahostajnosť),
 5. možnosti riešenia konfliktov.

11. Človek a príroda

 1. ročné obdobia, počasie,
 2. príroda okolo nás – fauna (zvieratá voľne žijúce, v ZOO, domáce) a flóra,
 3. stav životného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia), prírodné katastrofy,
 4. ochrana životného prostredia (národné parky, chránené územia, environmentálna výchova),
 5. vplyv životného prostredia na život človeka (poľnohospodárstvo, zdravá výživa, agroturistika).

12. Vedecko-technický rozvoj

 1. život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje v domácnosti),
 2. pozoruhodné objavy a vynálezy vedy a techniky,
 3. veda a technika v službách človeka (elektronika, informatika, jadrová fyzika, …),
 4. zneužitie vedy a techniky (zbrane, závislosti, násilie, konzumná spoločnosť, civilizačné choroby),
 5. človek a veda a technika v budúcnosti (nahradenie učiteľa počítačom, deti a počítače, únik mozgov).

13. Človek a spoločnosť

 1. morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole),
 2. spoločenská etiketa – stretnutia, pozdravy a blahoželania, etiketa návštev: dôvody a čas, témy rozhovorov, pohostenie,
 3. normy a ich porušovanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt),
 4. prejavy záujmu a pomoci spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody a podoby),
 5. vplyv spoločnosti na rodinu.

14. Komunikácia a jej formy

 1. typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna),
 2. komunikácia v rôznych situáciách (na verejnosti a v súkromí medzi mladými, mladými a staršími, na ulici, v škole, v rodine, v každodennom živote, vo výnimočných situáciách),
 3. moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač - elektronická pošta, internet),
 4. jazyk ako dorozumievací prostriedok (výučba svetových jazykov, ich využitie, rozšírenosť a využitie cudzích jazykov),
 5. jazyk štandardný, hovorový, slang, odborný a pod.

15. Masmédiá

 1. typy masovokomunikačných prostriedkov (ich využitie, výhody, nevýhody),
 2. tlač (noviny, časopisy, rubriky) - výber, nákup, čítanie – obľúbené články,
 3. rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť),
 4. vplyv masmédií na život jednotlivca, rodiny i spoločnosti,
 5. internet a jeho vplyv na človeka a spoločnosť.

16. Mládež a jej svet

 1. charakteristika mladých (zovňajšok, móda; vnútorná charakteristika: typické vlastnosti, záujmy),
 2. postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práca, mladé rodiny),
 3. vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty - príčiny, prejavy, dôsledky),
 4. nezdravé javy v živote mladých (násilie, gamblerstvo, drogy),
 5. predstavy mladých o budúcnosti (očakávania, túžby, obavy).

17. Stravovanie

 1. jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo,
 2. stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii),
 3. národné kuchyne – zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie),
 4. medzinárodné kuchyne (charakteristika, rozdiely, špeciality),
 5. zdravá kuchyňa (stravovanie detí, návyky, vegetariánstvo, diéty).

18. Záľuby, voľný čas a životný štýl

 1. možnosti trávenia voľného času,
 2. organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúžky, brigády),
 3. individuálne záľuby (umenie, kultúra, hudba, knihy, šport, domáce práce, príroda),
 4. vplyv zmien spoločnosti na trávenie voľného času (kedysi a dnes),
 5. trávenie voľného času rôznych vekových kategórií.

19. Multikultúrna spoločnosť

 1. sviatky - zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne podujatia),
 2. spolunažívanie ľudí rôznych národností v jednej krajine,
 3. zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes), osobné kontakty s inými kultúrami, tolerancia,
 4. negatívne javy (rasová diskriminácia, intolerancia, vzťah k menšinám),
 5. kultúrne hodnoty iných národov, spolužitie v Európe.

20. Mestá a miesta

 1. dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a prázdnin),
 2. sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o pobyte),
 3. turisticky zaujímavé miesta (hrady, zámky, kúpele, jaskyne) a mestá,
 4. miesto vhodné na oddych a miesto na spoločenské vyžitie,
 5. miesto mojich snov.

21. Obliekanie a móda

 1. vplyv počasia a podnebia na odievanie,
 2. odev a doplnky na rôzne príležitosti,
 3. výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie,
 4. módne trendy - farby, tvorcovia, módne prehliadky,
 5. “Šaty robia človeka”, šaty na mieru alebo konfekcia (v obchode s odevmi, u krajčíra).

22. Kniha – priateľ človeka

 1. knihy - výber, čítanie,
 2. obľúbený autor a žánre,
 3. prečítané dielo spisovateľa krajiny, ktorej jazyk sa učím (život a dielo spisovateľa),
 4. nositelia Nobelovej ceny za literatúru a ich diela,
 5. kríza v čítaní beletrie (príčiny, kupovanie kníh, služby knižníc, inštitútov).

23. Vzory a ideály

 1. pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritériá hodnôt,
 2. človek, ktorého si vážim,
 3. skutoční a literárni hrdinovia,
 4. hrdinom sa človek nerodí, ale sa ním stáva (konanie človeka v hraničnej situácii),
 5. ja ako hrdina.

24. Krajina, ktorej jazyk sa učím

 1. krajina a obyvatelia,
 2. miesto, ktoré by som rád navštívil,
 3. výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie,
 4. stereotypy a predsudky,
 5. zjednotená Európa.

25. Slovensko – moja vlasť

 1. krajina a obyvatelia,
 2. miesta, ktoré by som odporučil cudzincom,
 3. zvyky, tradície, konvencie,
 4. stereotypy a predsudky,
 5. miesto Slovenska v zjednotenej Európe.

Cieľové požiadavky na maturantov - anglický jazyk, úroveň B2

Špecifikácia testov na MS 2018 - úroveň B2