Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor: sociálno-právna činnosť

Maturitné témy

 1. Právny štát a sociálna politika
 2. Socializácia v pracovnom procese a v dôchodkovom veku
 3. Komunikácia o právnom systéme a sociálnom zabezpečení
 4. Právne vedomie, právna starostlivosť, komunikácia a informovanosť
 5. Tvorba sociálnych skupín a fungovanie štátnej správy
 6. Charakteristika sociálneho učenia a sociálnej prevencie prostredníctvom občianskeho práva
 7. Charakter spoločenských noriem a systém sociálnej starostlivosti
 8. Úloha vodcu v sociálnych a právnych službách
 9. Osobnosť v správnom konaní a zariadeniach sociálnych služieb
 10. Metódy v sociálnej práci, zmluvné vzťahy a právna zodpovednosť za spôsobenú škodu
 11. Temperament človeka a jeho zaradenie v rámci socializácie
 12. Komunikácia v manželstve, zanedbávanie rodičovských povinností
 13. Starostlivosť verejnej správy o občanov, konfliktné situácie a trestná činnosť občanov
 14. Úloha náhradnej rodinnej výchovy, možné konflikty a vyživovacia povinnosť medzi príbuznými
 15. Sociálna- právna práca o nezaopatrené deti a mladistvých
 16. Rodina a sociálne poistenie členov
 17. Úrad práce SVR, protiprávne konanie občanov a riešenie konfliktov
 18. Etický kódex v pracovno-právnych vzťahoch a sociálna odkázanosť
 19. Metódy práce s nezamestnanými, sociálna politika štátu
 20. Prosociálne správanie sociálneho pracovníka, obchodné právo a systém poistenia
 21. Systém rodiny, starostlivosť rodiny o starých občanov , protiprávne konanie
 22. Sociálna práca, metódy a techniky s klientmi, právny poriadok a jeho normatívna úprava
 23. Poradensko-psychologické služby, sociálne dávky a vlastnícke právo ako základné ľudské právo
 24. Psychické zdravie u nezamestnaných občanov, dôležitosť finančného zabezpečenia
 25. Právne normy v rodinných vzťahoch, právne skutočnosti