Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor: 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Maturitné témy:

 1. Základné ekonomické pojmy
 2. Trhový mechanizmus ako základ fungovania ekonomiky
 3. Podnikanie fyzických a právnických osôb v SR
 4. Živnostenské podnikanie ako jedna z najrozšírenejších právnych foriem podnikania v SR
 5. Podnikanie právnických osôb – osobné obchodné spoločnosti
 6. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako ďalšia najrozšírenejšia právna forma podnikania v SR
 7. Vzťahy medzi obchodnými partnermi
 8. Hotovostný platobný styk ako platobný nástroj medzi obchodnými partnermi
 9. Bezhotovostný platobný styk ako platobný nástroj medzi obchodnými partnermi
 10. Kombinovaný platobný styk ako platobný nástroj medzi obchodnými partnermi
 11. Majetok podniku ako elementárny výrobný faktor
 12. Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého majetku
 13. Zásoby ako dôležitý elementárny výrobný faktor
 14. Obstarávanie zásob ako dôležitá súčasť dodávateľsko-odberateľských vzťahov
 15. Vznik pracovného pomeru ako jedna z činností personálneho manažmentu
 16. Zmena a skončenie pracovného pomeru ako súčasť personálneho manažmentu
 17. Odmeňovanie pracovníkov ako dôležitý stimul zvyšovania efektivity výroby
 18. Vplyv nákladov na ekonomickú stránku činnosti podniku
 19. Vplyv výnosov na ekonomickú stránku činnosti podniku
 20. Miestne dane ako dôležitá súčasť priamych daní
 21. Poisťovníctvo ako špeciálne odvetvie peňažných služieb
 22. Pasívne operácie komerčných bánk ako jedna z hlavných úloh komerčných bánk
 23. Úloha bánk v ekonomike
 24. Aktívne operácie komerčných bánk ako hlavný ukazovateľ efektivity hospodárenia bánk 
 25. Daň z príjmov fyzických osôb ako dôležitá súčasť príjmov štátneho rozpočtu