Témy teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor: 2679 K mechanik-mechatronik
Školský rok: 2022/2023

 1. Jednosmerný obvod
  Technické materiály, technické zliatiny železa, tepelné a chemicko-tepelné spracovanie materiálov
 2. Magnetizmus
  Neželezné kovy, nekovy a inteligentné materiály
 3. Striedavé obvody
  Trieskové obrábanie
 4. Pasívne súčiastky elektrických obvodov
  Špeciálne spôsoby obrábania, dokončovacie metódy a povrchové úpravy
 5. Mikroprocesory
  Tvárnenie
 6. Vývojový kit Arduino
  Odlievanie
 7. Napájacie zdroje
  CNC obrábacie stroje a ich programovanie
 8. Polovodiče I. - diódy
  Prípravky, presnosť výroby, kontrola a meranie
 9. Polovodiče II. - tranzistory
  Rozoberateľné spôsoby spájania materiálov
 10. Riadiace systémy I. - popis
  Nerozoberateľné spôsoby spájania materiálov
 11. Riadiace systémy II. – činnosť
  Spojenia hriadeľa s nábojom
 12. Automatizácia - snímače
  Hriadele a hriadeľové čapy, uloženia
 13. Generátory – harmonické signály
  Hriadeľové spojky
 14. Číslicová technika
  Brzdy
 15. Zosilňovače
  Mechanizmy s tuhými členmi -prevody
 16. Generátory – neharmonické signály
  Výkresová dokumentácia
 17. Automatizácia – základné pojmy
  Kinematické mechanizmy
 18. Automatizácia – regulátory
  Pneumatické mechanizmy
 19. Transformátory
  Pneumatické systémy
 20. Indukčný stroj
  Hydraulický agregát
 21. Synchrónny stroj
  Prvky na riadenie prietoku
 22. Jednofázový univerzálny motor
  Pracovné stroje na dopravu tuhých látok
 23. Jednosmerné stroje
  Pracovné stroje na dopravu kvapalín a plynov
 24. Spínacie stroje nn
  Vodné motory
 25. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
  Stroje využívajúce tepelnú energiu