Témy k MS - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
školský rok 2022/2023

 1. Slovenský klasicizmus
  Kodifikácia a reforma jazyka
 2. Alfonz Bednár a Ladislav Mňačko
  Jazykové štýly a štýlotvorné činitele
 3. Slovenská romantická literatúra
  Charakteristika
 4. Slovenský literárny realizmus – I. vlna
  Rozprávací slohový postup
 5. Téma 1. svetovej vojny v slovenskej poézii a próze
  Súvetie
 6. Slovenská medzivojnová próza
  Jazyková komunikácia
 7. Literárne druhy a žánre
  Morfológia - ohybné slovné druhy
 8. Ľudová slovesnosť
  Frazeologizmy
 9. Téma 1. svetovej vojny vo svetovej literatúre
  Ortoepia a ortografia
 10. Slovenský literárny realizmus – 2. vlna
  Opisný slohový postup
 11. Slovenská stredoveká literatúra
  Výkladový slohový postup
 12. Slovenská medzivojnová poézia
  Neohybné slovné druhy
 13. Staroveká literatúra
  Prozodické vlastnosti reči
 14. Téma 2. svetovej vojny v slovenskej literatúre
  Obohacovanie slovnej zásoby
 15. Tvorba Hugolína Gavloviča a Jána Bottu
  Oficiálna komunikácia
 16. Slovenská próza po r. 1945 – tvorba autorov strednej generácie
  Jednoduchá veta
 17. Ivan Krasko a Janko Jesenský
  Odborný a umelecký štýl
 18. Osvietenstvo v slovenskej literatúre
  Slovanské jazyky
 19. Slovenská dramatická tvorba po roku 1945
  Vzťahy medzi lexikálnymi významami slov
 20. Vývin slovenskej dramatickej tvorby
  Rečnícky štýl
 21. Slovenská dráma po roku 1918
  Vetné členy
 22. Európska realistická literatúra
  Publicistický štýl
 23. Homér, Tajovský, Hemingway a Ballek
  Interpunkčné a diakritické znamienka
 24. Svetová próza po roku 1945
  Lexikológia, rozvrstvenie slovnej zásoby
 25. Historické motívy v slovenskej literatúre
  Lexikológia, slovná zásoba, slovníky
 26. Slovenská poézia po roku 1945
  Bežná komunikácia
 27. Humanizmus a renesancia v európskej literatúre
  Získavanie a spracovanie informácií
 28. Láska a jej podoby v slovenskej literatúre
  Slohové postupy
 29. Próza naturizmu
  Kodifikácia spisovného jazyka
 30. Európska romantická literatúra
  Diskusný príspevok