Maturita 2023

Kód školy: 633015

Základné informácie:

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky 113/2015 Z. z., zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a vyhláška č.224/2022 Z.z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 319/2008 Z.z o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bola k 1.3.2014 zrušená!

  • Z cudzích jazykov sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca: B1-základná úroveň, B2- vyššia úroveň
  • Ostatné predmety nemajú určenú úroveň (napr. SJL, MAT). Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže žiak konať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS.
  • Ak si zvolíte ako dobrovoľný predmet CUJ, budete konať z neho len ústnu časť na úrovni B1 alebo B2. Dobrovoľnú maturitnú skúšku možno konať najviac z dvoch predmetov, ktoré boli súčasťou vzdelávacieho programu. Pod dobrovoľnou MS (MAT) sa rozumie iba vykonanie EČ, alebo iba internej časti, alebo oboch častí súčasne. Žiak vykoná úspešne EČ z MAT ak získa viac ako 33%. Ak sa žiak rozhodne nezúčastniť ústnej časti z MAT, týždeň vopred sa musí ospravedlniť!
  • Žiaci s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím (evidovaní počas štúdia výchovným poradcom školy) môžu konať MS z cudzích jazykov len z ústnej časti a musia o túto úpravu písomne požiadať riaditeľa školy a zároveň oznámiť spôsob vykonania MS do 30.9.2022 v spolupráci s výchovným poradcom.
  • Hodnotenie EČ, PFIČ - žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%. Hodnotenie ÚFIČ je 4 ak v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.

V dňoch 14. – 16. marca 2023 sa podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní NÚCEM Bratislava uskutoční EČ a PFIČ riadneho termínu maturitnej skúšky z týchto predmetov nasledovne:

14. marec 2023 (utorok): slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra - (EČ + PFIČ - 100'+150')
15. marec 2023 (streda): anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk , španielsky jazyk, taliansky jazyk - (B2: EČ + PFIČ - 120'+60', B1: EČ + PFIČ - 100'+ 60', C1: EČ+ PFIČ - 150' + 90')
16. marec 2023 (štvrtok): matematika - (EČ - 150')

Náhradný termín EČ a PFIČ
MS sa uskutoční 3. 4. až 5. 4. 2023 a 12.4.2023.
Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. 9. - 8. 9. 2023.

Interná časť MS bude na SOŠ Handlová od 22.5. do 26. 5. 2023. Bilingválna obchodná akadémia 4. ročník - SJL ÚFIČ - 27. -28. 6. 2023.
Praktická časť odbornej zložky bude na SOŠ Handlová od 17.4. do 20.4.2023.
Do 30. 9. 2022 musia žiaci odovzdať prihlášky na MS svojmu triednemu učiteľovi!
Do 15. októbra 2022 škola elektronicky prihlási žiakov na predmety a úrovne MS, ktoré si zvolili a takisto prostredníctvom osobitných formulárov prihlási žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. NÚCEM na konci októbra 2022 zablokuje elektronický formulár, aby nebol prístupný školám. Po 15.10.2022 sú prihlášky záväzné. Závažné zmeny (len osobitné prípady) po schválení riaditeľom školy možno ešte nahlásiť elektronicky na NÚCEM do 31. januára 2023.

Hodnotenie EČ a PFIČ bude žiakom oznámené 10 dní pred konaním ústnych MS.

Ďalšie informácie môžete získať na stránke www.nucem.sk.

Ing. Cingel Ladislav - zástupca riaditeľa (školský koordinátor MS)

 

Veľa šťastia !