Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Začiatok realizácie projektu: JÚL 2020

Výška finančnej podpory z EÚ:
pre žiadateľa – vedúceho partnera Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová - 123 752,51 €
pre hlavného cezhraničného partnera Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p.o. - 69 708,61 €

 

Popis projektu
Cieľ projektu
Aktivity projektu
Miesto realizácie projektu
Projektové výstupy a výsledky
Merateľné ukazovatele
Cezhraničná spolupráca a cezhraničný dopad

INTERREG V-A SK-CZ