Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

 

 

Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Začiatok realizácie projektu: JÚL 2020

Výška finančnej podpory z EÚ:
pre žiadateľa – vedúceho partnera Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová - 123 752,51 €
pre hlavného cezhraničného partnera Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p.o. - 69 708,61 €

 

Popis projektu
Cieľ projektu
Aktivity projektu
Miesto realizácie projektu
Projektové výstupy a výsledky
Merateľné ukazovatele
Cezhraničná spolupráca a cezhraničný dopad

INTERREG V-A SK-CZ