Informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022

Prijímacie skúšky pre odbory,v ktorých sa vyžaduje overenie talentu
- pre uchádzačov študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium
1. termín 5. mája 2021, 2. termín 12. mája 2021 – 8.00 hod. – budova C, hlavný vchod
Prijímacie skúšky pre študijné odbory,
ktoré nevyžadujú overenie talentu
1. termín 3. mája 2021, 2. termín 10. mája 2021 – 8.00 hod. – budova C, hlavný vchod
Prijímanie uchádzačov do učebných odborov - bez prijímacích skúšok
1. termín 3. mája 2021, 2. termín 10. mája 2021

 

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí uchádzačov na štúdium:

Riaditeľ školy do 20.5.2021 rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača na strednú školu. Rozhodnutie zašle prostredníctvom informačného systému školy (EduPage), e-mailom, alebo poštou.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium:

Rodičia prijatého študenta sú najneskôr do 25.5.2021 povinní zaslaním predpísaného tlačiva vydaného ministerstvom školstva prostredníctvom e-mailu (sekretariat@sosha.sk), alebo poštou (na adresu Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová) oznámiť našej škole či prijatý študent na školu nastúpi, alebo nenastúpi. Zaslanie tlačiva je pre nastúpenie na štúdium záväzné a nie je ho možné meniť. Nezaslanie tlačiva v termíne sa považuje za nezáujem o štúdium na našej škole.

Dokumenty na stiahnutie:

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2021/2022

Prijímanie uchádzačov
do nadstavbového a pomaturitného štúdia bez prijímacích skúšok

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2021, viac informácií v prílohách:

Dokumenty na stiahnutie:

 

V prípade otázok Vám poskytneme informácie e-mailom: sekretariat@sosha.sk alebo telefonicky na čísle 046/5121912

História školy

Školy, podobne ako ľudia majú svoje vlastné osudy. Raz plynú pokojne, inokedy sú nepokojné a búrlivé, tak ako sú nepokojní a búrliví študenti a učitelia.

Od 1. septembra 2007 sa začala písať história Spojenej školy v Handlovej, ktorá vznikla spojením obidvoch subjektov – Združenej strednej školy obchodu a služieb a Strednej priemyselnej školy.

Škola niesla názov Spojená škola, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová. Dodatkom k platnej zriaďovacej listine sa od 1. septembra 2008 mení názov školy nasledovne: Spojená škola, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová. Ani táto zmena v názve školy však nebola konečná a od 1. marca 2009 sa mení názov organizácie, ktorý znie: Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová.

Každý zo subjektov, ktorý tvorí súčasnú Strednú odbornú školu, má svoju vlastnú dlhoročnú tradíciu:

Združená stredná škola obchodu a služieb

1. októbra 1948 vznikla Základná odborná škola banícka, ktorej riadením bol poverený Štefan Matuška. 1. septembra 1950 bol do tejto funkcie vymenovaný Ján Trangoš. V roku 1951 vznikali dvoj až trojročné učilištia boli budované učňovské školy štátnych pracovných záloh k 1. 9.1952.

Začína druhé obdobie rozvoja vzdelávania mládeže na banícke povolania. K 1.1.1952 bol za vedúceho učilišťa vymenovaný Jozef Kmeť. Školu viedol do 30.8.1952. K 1.septembru 1952 bol do funkcie vedúceho Baníckeho učilišťa štátnych pracovných záloh vymenovaný Ladislav Daubner, ktorý učilište riadil do 31.8.1956.

Tretie obdobie rozvoja výchovy a prípravy mládeže na robotnícke povolanie začína rokom 1957.Ešte v roku 1956 bol za vedúceho učilišťa vymenovaný Jozef Staník a organizácia bola premenovaná na Odborné učilište. V roku 1963 nahradil Jozefa Staníka vo vedúcej pozícii Ing. Stanislav Bederka. Za vedenia Štefana Jániho (1972 – 1990) dochádza k ďalšej zmene názvu školy – od 1.9.1978 sa škola premenováva na Stredné odborné učilište banícke.

Rok 1989 sa stal prelomom vo vývoji našej spoločnosti. Na základe výsledkov volieb sa k 22.1.1990 stal riaditeľom školy PhDr. Miroslav Holček. Postupný útlm baníctva na Slovensku spôsobil nezáujem o banícku profesiu. Stredné odborné učilište banícke postupne stratilo pôvodný charakter školy pripravujúcej žiakov pre vykonávanie baníckych profesií. S účinnosťou od 28. júna 1991 sa zmenil názov školy na Stredné odborné učilište Handlová a škola pôsobí ako samostatná príspevková organizácia. Už v školskom roku 1991/1992sa otvoril učebný odbor murár. Zároveň škola poskytla aj dievčatám možnosť vzdelávať sa v učebnom odbore krajčírka. Otvorili sa aj nové učebné odbory mechanik silnoprúdových zariadení a v školskom roku 1992/1993 mechanik opravár stroje a zariadenia.

Školská správa II. Banská Bystrica zriadila s účinnosťou od 1.9.1991 Dievčenskú odbornú školu, ktorá poskytla dievčatám možnosť získať vzdelanie v odbore obchod a podnikanie. Táto sa pričlenila k Strednému odbornému učilišťu Handlová, so spoločným riaditeľstvom. V rámci DOŠ sa otvoril študijný odbor obchod a podnikanie. V SOU sa o rok neskôr zriadil dvojročný učebný odbor technicko-administratívne práce. Veľmi skoro bol nahradený trojročným učebným odborom technicko-administratívny pracovník. K 1. 9. 1993 bola v priestoroch školy zriadená Obchodná akadémia, nahradila študijný odbor obchod a podnikanie.

Po období určitej dvojkoľajnosti v riadení školy Ministerstvom hospodárstva SR a Krajského úradu v Trenčíne, došlo k 1. júlu 2002 k prechodu zriaďovacej funkcie na Trenčiansky samosprávny kraj. Dňom 1.9.2003 sa zmenilo SOU a OA na základe zlúčenia na Združenú strednú školu obchodu a služieb, so sídlom Lipová 8, Handlová.

Škola sa zamerala na rozvoj informačných technológií a v školskom roku 2003/2004 začína výučbu v študijnom odbore mechanik počítačových sietí. O tento odbor pretrváva veľký záujem v celom regióne hornej Nitry až do súčasnosti.

Stredná priemyselná škola

Stredná priemyselná škola v Handlovej bola zriadená Povereníctvom školstva dňa 1. septembra 1950. Od svojho založenia škola vychovala tisíce odborníkov v oblasti baníctva, elektrotechniky a strojárstva. Študijné odbory sa menili s potrebami rozvíjajúceho sa banského a energetického priemyslu v našom regióne. Nosnými študijnými odbormi boli: hlbinné dobývanie uhlia, zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky a neskôr aj strojárstvo. Rok 1989 začal novú etapu v rozvoji Strednej priemyselnej školy. Je poznamenaný spoločenskými zmenami a zmenami ekonomického prostredia. Vznik trhu práce nás zbavil ilúzií o chronickom nedostatku pracovných síl a núti vedenie školy spolu s vyspelým pedagogickým kolektívom, ktorým škola disponuje, hľadať nové smery v rozvoji školy. Tieto dosahujeme úpravou učebných plánov a učebných osnov existujúcich študijných odborov a zavádzaním nových študijných odborov a odborných zameraní, ako je slaboprúdová elektrotechnika, technické lýceum a technické a informatické služby, čím vychádzame v ústrety požiadavkám žiakov základných škôl, ich rodičom, ako aj odberateľom našich absolventov z regiónov Prievidza, Žiar nad Hronom a iných.