Škola si všetko pamätá....

Naša Stredná odborná škola v Handlovej oslávila 70. výročie založenia školy a súčasne si pripomenula 68. výročie vzniku Strednej priemyselnej školy. V tejto jednej vete je ukrytých množstvo životných príbehov, zážitkov, udalostí.

Slávnostná akadémia sa uskutočnila 24.6.2019 v Dome kultúry v Handlovej. Pozvanie prijali zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja na čele s predsedom Jaroslavom Baškom, prednosta Okresného úradu Trenčín Jozef Stopka, zástupcovia partnerských škôl i firiem, riaditelia základných a stredných škôl, súčasní i bývalí zamestnanci školy a ďalší hostia.

Škola začala písať svoju históriu 1. októbra 1948, kedy vznikla Základná odborná škola banícka. Ešte v roku 1956 bola organizácia premenovaná na Odborné učilište. 1. septembra 1978 sa zmenil názov na Stredné odborné učilište banícke. Spoločensko-politické zmeny ovplyvňovali chod a existenciu školy v dôsledku čoho škola niekoľkokrát zmenila názov. Pomenovanie Stredná odborná škola získala v roku 2009.

Oslava sedemdesiatin našej školy bola príležitosťou nazrieť do minulosti a zaspomínať si na všetko, čím si táto vzdelávacia inštitúcia počas svojej existencie prešla, pospomínať nielen na tých, ktorí tu boli a zanechali tu svoj rukopis, ale zároveň vzdať úctu aj tým, ktorí ešte pokračujú v práci a posúvajú školu vpred. Pri tejto príležitosti sa na svet dostala publikácia Škola si všetko pamätá..., ktorá Vás okrajovo prevedie históriou a vtiahne Vás do diania za posledných desať rokov.

Počas akadémie venovanej jubileu bolo za zodpovedne vykonávanú prácu a zásluhy pri rozvoji školy ocenených 13 pedagogických a nepedagogických zamestnancov - Pavol Tisaj, Miroslav Holček, Ján Krško, Ján Beránek, Mária Slepánková, Mária Čibová, Ľudovít Lenhart, Jozef Varsa, Peter Slaný, Ľudmila Kikušová, Ľubica Lenhartová, Dana Hricová. Ocenenie si prevzali z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.

Škola sa špecializuje vo svojich vzdelávacích programoch na elektrotechnické, strojárske a informatické odbory, v ktorých dosahuje vynikajúce výsledky. V príprave študentov je naším cieľom pružne reagovať na meniace sa požiadavky trhu práce, aby náš absolvent čo najviac vyhovoval požiadavkám praxe nielen doma ale aj v zahraničí. V rámci zvyšovania konkurencie na trhu sme za posledné desaťročie zaradili do ponuky odbory ako grafik digitálnych médií (2008), obchodná akadémia - bilingválne štúdium (2012), mechanik – mechatronik (2017) a zároveň sa môžeme ako jedna z mála škôl na Slovensku popýšiť aj zavedením nových informatických odborov informačné a sieťové technológie (2018) a správca inteligentných a digitálnych systémov (2019).

Filozofia je postavená na 4 pilieroch: moderné myslenie – regionálne povedomie – cudzie jazyky – informačné technológie.

Zapojili sme sa do systému duálneho vzdelávania, úzko spolupracujeme so zamestnávateľmi, s ktorými bolo podpísané Memorandum o spolupráci. Zapájame sa do medzinárodných i národných projektov s podporou Európskej únie, uzatvárame partnerstvá zo školami i organizáciami doma i v zahraničí. Modernizujeme priestory podľa finančných možnosti školy a zriaďovateľa.

Spolupráca s partnerskými školami a firmami prispieva vo významnej miere k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania, k posilňovaniu povedomia vo výchovno-vzdelávacom procese. Pri tejto príležitosti boli slávnostne odovzdané plakety partnerom školy z rúk riaditeľa školy Jozefa Barborku a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Plakety si prevzali zástupcovia spoločností: Brose Prievidza spol. s.r.o., GeWiS Slovakia s.r.o., Scheuch a.s., Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Times VT s.r.o., Elko Computers Prievidza, spol. s.r.o., SOITRON s.r.o., A&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. a partnerské školy Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, Střední odborné učilište elektrotechnické, Plzeň.

V rámci kultúrneho programu vystúpili žiaci SOŠ Handlová, tanečná skupina Dazya i skupina Bazilička.

Po skončení programu nasledovala recepcia, na ktorej si starší i súčasní zamestnanci i pozvaní hostia vymieňali zážitky, spomínalo sa na minulosť, načrtávala sa budúcnosť.