Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách
2414 L strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2023, pre absolventov študijných odborov platí aj 2. termín do 31.júla 2023.

Dokumenty na stiahnutie:

2. kolo prijímacích skúšok

2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 20. júna 2023. Prihlášky prijímame do 19. júna 2023.

Pre viac informácií nás kontaktujte na mail: info@sosha.sk

Voľné miesta na štúdium v 4-ročných študijných odboroch:

Kód odboru Názov odboru Počet voľných miest
2675 M Elektrotechnika 6
2682 K Mechanik počítačových sietí 3
2679 K Mechanik - mechatronik 15

Modrý gombík 2023

V dňoch 15. - 19. mája sa konala celoslovenská zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023, tento rok určená pre všetky deti na podporu duševného zdravia. Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť. 18. mája sa aj naši študenti v zbierke snažili vyzbierať určitý obnos na podporu všetkých aktivít práve s deťmi, ktoré potrebujú podporu nás všetkých. Študenti tried 1.A, 2.A, 2,J, 2.D vyzberali 163,15 eura, za čo im patrí poďakovanie. Výnos zbierky Modrý gombík 2023 bude venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. 

Koordinátor školského parlamentu.


Organizácia ústnych maturitných skúšok

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Teoretická časť odbornej zložky MS

Aktualizované 15.5.2023

Ing. Ladislav Cingel
koordinátor MS


Úspech študentov v súťaži NAG 2023

Dňa 21.04. 2023 sa konal 18. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2023), ktorý umožnuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci a skupiny súťažili v dvoch kategóriách. Študenti súperili podľa náročnosti úloh postupne od školského po národné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí zároveň pôsobia v akadémiách ako inštruktori. Študentskú súťaž NAG 2023 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafarika.

V konkurencii stredných škôl z celého Slovenska dosiahli študenti odboru Informačné a sieťové technológie:

5. miesto: Samuel Lupták, Mario Klopan, Tomáš Kodak
6. miesto: Ján Pullmann, Filip Štrba, Tomáš Meravý Murárik

V kategórii UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci:

4. miesto: Samuel Lupták
9. miesto: Ján Pullmann

Chlapci gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.


Deň narcisov

Deň narcisov je krásne podujatie, ktoré už niekoľko rokov organizuje nadácia Liga proti rakovine.

20. apríla 2023 sa aj naši študenti (Líšková, Straková, Pánisová, Pekárová, Švajdová, Repková, Sidorová, Filkornová, Bonišová, Ovšák, Junasová, Zibura, Cimerman, Šimun, Zelman), v uliciach mesta Handlová a na pôde Strednej odbornej školy zapojili do charitatívneho podujatia Dňa narcisov. Vyzbierali v histórii najvyššiu sumu 762,00 eur. Ďakujeme študentom za úžasnú dobročinnosť a aj všetkým, ktorí ste prispeli.

ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY.

Koordinátor školského parlamentu


Stretnutie "Sila mladých" v Trenčíne

Dňa 18.4. sa delegáti Školského parlamentu našej školy Martin Daško a Michaela Sidorová zúčastnili konferencie ,,Sila mladých”, ktorá bola zameraná na vznik krajského mládežníckeho parlamentu a jeho prvé úvodné začlenenie sa do povedomia mladých študentov na stredných školách v Trenčianskom kraji. Tejto konferencie sa zúčastnili aj predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a vedúci odboru školstva a kultúry TSK Ing. Richard Hančin, PhD.

Na úvod konferencie boli účastníci informovaní o projekte Sila Mladých, ktorým cieľom je vytvorenie a následné zefektívnenie mestských mládežníckych parlamentov v mestách nášho kraja, do ktorého spadá aj mesto Handlová. Tento sektor dostane na starosť náš predseda školského parlamentu Martin Daško, ktorý je súčasťou organizačného a školiteľského tímu tohto projektu. Taktiež sa stal aj členom predsedníctva dočasného ustanovujúceho tímu krajského mládežníckeho parlamentu s dohliadajúcim poverením.

Následne prebehol príhovor a diskusia s predsedom TSK, po ktorej nasledovala prezentácia činnosti RCM Trenčín a NIVaM-u, v ktorej informovali tieto organizácie účastníkov o projektoch, ktoré nás v blízkej dobe čakajú. Po prezentácii nasledovali workshopy zamerané na Duševné zdravie, Inklúziu, Dobrovoľníctvo a fungovanie KMP, do ktorých sa účastníci mohli zapájať a následne ich vyhodnotiť.

Veríme, že táto konferencia bude mať smerom do budúcnosti veľký prínos v oblasti hlasu mladých ľudí vo verejnom dianí, či už v oblasti aktivít na svojich stredných školách, na obecnej, mestskej, a krajskej úrovni. ĎAKUJEM našim študentom Martinovi Daškovi a Michaele Sidorovej za úžasnú reprezentáciu školy.

Koordinátor školského parlamentu


Matematická súťaž KLOKAN

Dňa 27.3.2023 20 študentov našej školy riešilo úlohy matematickej súťaže KLOKAN. V kategórii Kadet O12 na celom Slovensku súťažilo 2815 študentov, pričom študent I.B triedy Ivan Žiak dosiahol vynikajúci výsledok, keď bol lepší ako 96% súťažiacich a Alex Makovický z I.C predbehol 87,68% súťažiacich. Na treťom mieste v tejto kategórii na našej škole bol študent I.B triedy Martin Schön, ktorý porazil 83% súťažiacich. V kategórii Junior O34 súťažilo 1462 študentov a Lukáš Plevka z III.C bol úspešnejší ako 84,5% súťažiacich. Všetkým dvadsiatim súťažiacim ďakujeme za účasť a chuť riešiť netradičné matematické úlohy.

Učiteľky matematiky.


Hodina deťom

V utorok 21.3. 2023 sa študenti SOŠ Handlová zapojili do zbierky Hodina deťom. Podujatie je zamerané cielene na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Naši študenti vyzbierali krásnych 326,76€, ktoré pôjdu s ostatnými financiami na pomoc takmer 80-tisíc domácnostiam na Slovensku, ktoré sa ocitli v núdzi. Študenti Straková, Lisková, Junasová, Ovšák, Zelman, Ďureje, Masárova, Paulínyová, Bonišová, Galbavá, Sabová, Nuchalíková - patrí Vám veľké poďakovanie za Vašu pomoc, ochotu a snahu.

🍀Ďakujeme🍀

Koordinátor školského parlamentu.


6. ročník medzinárodnej súťaže STRIEBORNÝ PIEST

Dňa 21.3.2023 študenti 3.D triedy odbor mechanik mechatronik MAREK PRAČKO, ROMAN RAJČO, MARTIN REHÁK obsadili 5. miesto v konkurencii 19 škôl z celého Slovenska na medzinárodnej súťaži Strieborný piest – Slovenské národné kolo.

Cieľom súťaže je podporiť výučbu priemyselnej automatizácie a motivovať študentov k ďalšiemu vzdelávaniu nad rámec školských osnov, dať im možnosť porovnať svoje vedomosti a skúsenosti v tvrdej konkurencii stredných škôl z Českej republiky a Slovenska.

Súťaž prebieha počas 3 dní na Slovensku a v Českej republike. Celkový medzinárodný víťaz z 54 škôl bude známy až 29.3.2023 po kolách v Českej republike

Ďakujeme za reprezentáciu školy a systému duálneho vzdelávania vo firmách Brose a Gewis!

Ing. Mária Laurová


Školské kolo SOČ
Valentínka 2023
Odborná stáž študentov v španielskej Málage
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
NET@FIIT 2023

 

 

ZENIT v programovaní

Dňa 18.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v programovaní. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín: skupina A (žiaci 3. a 4. ročníka) a skupina B (žiaci 1. a 2. ročníka).

V skupine A súťažilo 9 žiakov - Serhii Didenko, Dávid Gregor, Jakub Kovalčík, Ľuboš Noska, Jakub Matiaško a Ján Pullmann, všetci z 3.C triedy odbor IST. Dopĺňali ich Filip Štrba zo 4.C triedy, odbor IST a Jakub Husák a Viktor Rendek z 3.B triedy, odbor SIDS.

V skupine  B súťažilo 6 žiakov - Jakub Balčirák, Tomáš Kodák, Maroš Kováč, Peter Nagy a Ivan Zelman, všetci z 2.C triedy, odbor IST a Martin Noska z 1.C triedy, odbor IST.

Spomedzi všetkých riešiteľov do krajského kola postúpil Ján Pullmann, ktorý sa stal úspešným riešiteľom  a umiestnil sa na peknom 12. mieste.

K dosiahnutým úspechom gratulujeme!