Opäť skvelé výsledky študentov informačných a sieťových technológií
zo SOŠ Handlová

Dňa 21.04.2022 sa konal už 17. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2022). Táto súťaž umožňuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Študenti súperili podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy.

Študentskú súťaž NAG 2022 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

Aj napriek nevhodnému termínu (v čase prijímacích skúšok na VŠ a z tohto dôvodu nemožnosti účasti študentov štvrtých ročníkov) dosiahli mladší študenti SOŠ Handlová skvelé výsledky. Z viac ako 100 súťažiacich z celého Slovenska sa všetci traja súťažiaci z našej školy umiestnili v prvej dvadsiatke:
4.miesto: Samuel Lupták, študent 3.C, odbor IST
16.miesto: Filip Štrba, študent 3.C, odbor IST
17. miesto: Ján Pullmann, študent 2.C, odbor IST

Ďakujeme chlapcom za výbornú reprezentáciu našej školy.


Aktuálne ponuky práce v SOŠ Handlová

Učiteľ/ka SŠ - anglický jazyk
Učiteľ/ka SŠ - informatika
Učiteľ/ka SŠ - elektrotechnika
Učiteľ/ka SŠ - mechatronika
Učiteľ/ka SŠ - fyzika
Majster odbornej výchovy
Vedúci školskej jedálne


Dejepisná exkurzia
ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022
Súťaž Majster Rétor - Anglická sekcia
Best in English
Olympiáda v anglickom jazyku
NET&FIIT 2022 - ďalší úspech sieťarov zo SOŠ Handlová
„Európska mobilita – vzdelávanie, skúsenosť a prax“
Vianočné aktivity ŽŠR
Finančné zbierky organizované ŽŠR
Európsky deň jazykov
Medzinárodná robotická súťaž ROBO vozítko Plzeň 2021 EU
Stredoškolská odborná činnosť

 

 

Súťaž Best in English

Študenti Strednej odbornej školy Handlová sa v školskom roku 2021/22, opätovne zapojili do medzinárodnej jazykovej súťaže nazvanej Best in English. Súťaž sa konala v novembri 2021 a zúčastnilo sa jej 17223 študentov z 32 krajín sveta. Za našu školu súťažilo 27 študentov. Organizátorom súťaže je nezisková organizácia Institute for Competencies Development a je zabezpečovaná pod patronátom Ministerstvom školstva Českej republiky. Autorom testu je AKCENT International House Prague, renomované centrum pre Cambridge English Exams vrátane IELTS. Organizátori súťaže spolu so sponzormi pripravili pre víťazov lákavé ocenenia. To najatraktívnejšie, ktoré láka najviac, je dvojtýždenný jazykový pobyt v Toronte v Kanade.

Každoročne sa do súťaže zapájajú tisíce študentov vo veku od 14 do 19 rokov. Počas súťaže študenti vypracovávajú online test, v ktorom si môžu overiť svoje vedomosti z anglického jazyka v oblasti gramatiky, čítania s porozumením a počúvania s porozumením na úrovniach B1 až C1. Test sa vyhodnocuje automaticky, a teda študenti hneď vedia svoje skóre.

Naši najúspešnejší, bodovo hodnotení, desiati žiaci (Boris Kupka, Adam Kupka, Michal Petrán, Dominik Michalco, Matej Oršula, Peter Ilaš, Samuel Cabuk, Stanislava Straková, Juraj Miklaš a Lukáš Debnár) sa postarali dosiahnutými výsledkami o výborné umiestnenie našej Strednej odbornej školy Handlová. V medzinárodnom meradle sme sa umiestnili na 147. mieste a v celoslovenskom hodnotení na 27. mieste. Musíme však pripomenúť dôležitú skutočnosť, že naši študenti súťažili v silnej konkurencii študentov z gymnázií a jazykových škôl, ktorí majú vyššiu hodinovú aj širšiu obsahovú dotáciu anglického jazyka.

Náš najúspešnejší študent, Boris Kupka zo 4.D triedy, získal 112,5 bodu zo 117 možných a umiestnil sa na veľmi peknom 442. mieste z celkového počtu 17223 študentov z celého sveta.

Všetkým študentom našej školy ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.