Opäť skvelé výsledky študentov informačných a sieťových technológií
zo SOŠ Handlová

Dňa 21.04.2022 sa konal už 17. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2022). Táto súťaž umožňuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Študenti súperili podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy.

Študentskú súťaž NAG 2022 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

Aj napriek nevhodnému termínu (v čase prijímacích skúšok na VŠ a z tohto dôvodu nemožnosti účasti študentov štvrtých ročníkov) dosiahli mladší študenti SOŠ Handlová skvelé výsledky. Z viac ako 100 súťažiacich z celého Slovenska sa všetci traja súťažiaci z našej školy umiestnili v prvej dvadsiatke:
4.miesto: Samuel Lupták, študent 3.C, odbor IST
16.miesto: Filip Štrba, študent 3.C, odbor IST
17. miesto: Ján Pullmann, študent 2.C, odbor IST

Ďakujeme chlapcom za výbornú reprezentáciu našej školy.


Aktuálne ponuky práce v SOŠ Handlová

Učiteľ/ka SŠ - anglický jazyk
Učiteľ/ka SŠ - informatika
Učiteľ/ka SŠ - elektrotechnika
Učiteľ/ka SŠ - mechatronika
Učiteľ/ka SŠ - fyzika
Majster odbornej výchovy
Vedúci školskej jedálne


Dejepisná exkurzia
ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022
Súťaž Majster Rétor - Anglická sekcia
Best in English
Olympiáda v anglickom jazyku
NET&FIIT 2022 - ďalší úspech sieťarov zo SOŠ Handlová
„Európska mobilita – vzdelávanie, skúsenosť a prax“
Vianočné aktivity ŽŠR
Finančné zbierky organizované ŽŠR
Európsky deň jazykov
Medzinárodná robotická súťaž ROBO vozítko Plzeň 2021 EU
Stredoškolská odborná činnosť

 

 

„Európska mobilita – vzdelávanie, skúsenosť a prax“

Otvorené vzdelávanie, učenie sa navzájom a spoločné hľadanie nových riešení bolo obsahom odbornej stáže našich šiestich študentov v moderne vybavených učebniach partnerskej školy v Plzni. Táto vzdelávacia mobilita sa uskutočnila v novembri 2021 v rámci medzinárodného programu Erasmus+ KA116 zameraného na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Cieľom odbornej stáže bolo posilniť a získať nové vedomosti, zručnosti a pracovné návyky v oblasti automatizácie týkajúcej sa ovládania elektrických zariadení pomocou PLC automatov LOGO. Programovateľný automat LOGO predstavuje kompaktné, inteligentné a flexibilné riešenie, ktoré je aktuálne technicky rozšírené o priame pripojenie do cloudu. Účastníci nadobudli schopnosť aplikovať tieto novozískané odborné kompetencie vo svojom odbore, v odborných predmetoch, v praxi, vo vlastných projektoch, čím sa zvýšila ich motivácia k štúdia a šanca uplatniť sa na domácom a európskom trhu práce. Počas pôsobenia v partnerskej škole dostali možnosť zúčastniť sa na robotickej súťaži stredných a vysokých škôl Plzeňského kraja. Súčasťou vzdelávania bola aj prezenčná výučba v Techmanii Science Center v Plzni, kde sa mohli študenti na stovkách interaktívnych exponátov v dielňach, laboratóriách alebo počas vedeckých show zoznámiť so svetom vedy a techniky, vyskúšať si reálne rôzne experimenty a spoznať na základe čoho zariadenia a prístroje fungujú.

Okrem odborných kompetencií študenti získali informácie o hostiteľskej krajine, jej kultúre, spôsobe vzdelávania, práce a života. Mali možnosť rozvinúť svoju komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť a adaptabilitu v nových, neznámych podmienkach a v cudzích pracovných kolektívoch. Navštívili kultúrne, spoločenské a historické zaujímavosti mesta Plzeň, jeho okolia a počas víkendu aj hlavné mesto Českej republiky Prahu.

Odborná stáž sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Európskej únie.