Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Hodina deťom

V utorok 21.3. 2023 sa študenti SOŠ Handlová zapojili do zbierky Hodina deťom. Podujatie je zamerané cielene na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Naši študenti vyzbierali krásnych 326,76€, ktoré pôjdu s ostatnými financiami na pomoc takmer 80-tisíc domácnostiam na Slovensku, ktoré sa ocitli v núdzi. Študenti Straková, Lisková, Junasová, Ovšák, Zelman, Ďureje, Masárova, Paulínyová, Bonišová, Galbavá, Sabová, Nuchalíková - patrí Vám veľké poďakovanie za Vašu pomoc, ochotu a snahu.

🍀Ďakujeme🍀

Koordinátor školského parlamentu.


6. ročník medzinárodnej súťaže STRIEBORNÝ PIEST

Dňa 21.3.2023 študenti 3.D triedy odbor mechanik mechatronik MAREK PRAČKO, ROMAN RAJČO, MARTIN REHÁK obsadili 5. miesto v konkurencii 19 škôl z celého Slovenska na medzinárodnej súťaži Strieborný piest – Slovenské národné kolo.

Cieľom súťaže je podporiť výučbu priemyselnej automatizácie a motivovať študentov k ďalšiemu vzdelávaniu nad rámec školských osnov, dať im možnosť porovnať svoje vedomosti a skúsenosti v tvrdej konkurencii stredných škôl z Českej republiky a Slovenska.

Súťaž prebieha počas 3 dní na Slovensku a v Českej republike. Celkový medzinárodný víťaz z 54 škôl bude známy až 29.3.2023 po kolách v Českej republike

Ďakujeme za reprezentáciu školy a systému duálneho vzdelávania vo firmách Brose a Gewis!

Ing. Mária Laurová


Školské kolo SOČ

Posledný februárový týždeň sa uskutočnilo školské kolo súťaže SOČ v priestoroch školy. Prácu SOČ v odbore 14 - učebné pomôcky obhajovali žiaci 2.J triedy - Bart Ovšák a Adam Gonska z odboru elektromechanik - silnoprúdové zariadenia. Výsledkom ich práce bol vytvorený funkčný panel na zapájanie svetiel a motora, ktorý slúži ako učebná pomôcka.

Prácu SOČ v odbore 12 - elektrotechnika, hardware, mechatronika obhajoval žiak 4.C triedy - Mário Klopan z odboru informačné a sieťové technológie. Jeho prácou bol vytvorený model inteligentného skleníka.

Odborná komisia v zložení Mgr. Peter Fabian, Milan Neuschl, Ing. Mária Laurová posúdila obe práce a odporučila ich postup do vyššieho kola súťaže SOČ. Riešiteľom gratulujeme a želáme úspešnú obhajobu ich prác.

Školský koordinátor SOČ Ing. Mária Laurová


"Valentínka 2023" – Valentínska pošta

V dňoch 14.2 – 17.2. 2023 sa na našej škole konala veľmi milá aktivita "Valentínka 2023" – Valentínska pošta, ktorú zorganizovali študentky 2.A triedy – Bonišová, Paulínyová. Dievčatá sa stali po tieto dni „Valentínkami“ – roznášali milé priania, básničky, srdiečka všetkým študentom a študentkám, ktorí si navzájom priali niečo pekné a milé...


Deň otvorených dverí na SOŠ Handlová

SOŠ Handlová má za sebou úspešný priebeh Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal v dvoch termínoch - 28.1. 2023 a 18.2.2023. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa so svojimi deťmi zúčastnili nášho DOD a tiež všetkým pracovníkom, študentom SOŠ a zástupcom partnerských firiem v duálnom vzdelávaní, ktorí sa postarali o úspešný a profesionálny priebeh nášho DOD.


Odborná stáž študentov v španielskej Málage

Španielska Málaga dňa 6. februára 2023 privítala 10 študentov odboru bilingválna obchodná akadémia (IV.A a III.A) zo Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová. Študenti na obdobie 10- tich dní v rámci odbornej stáže projektu Erasmus+ KA1 pracovali v obchodných prevádzkach, kde uplatnili svoje nadobudnuté zručnosti a získali nové jazykové a odborné skúsenosti.

Pracovali v obchodných prevádzkach, cestovných kanceláriach, v agentúrach pre styk s verejnosťou.


Úspech študentov na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16.2. 2023 sa v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2D našu školu reprezentoval Filip Štrba, študent 4.C triedy, ktorý sa v ťažkej konkurencii umiestnil na krásnom 4. mieste, len jeden bod ho delil od 3. miesta. V kategórii 2C1 našu školu reprezentovala Stanislava Straková, ktorá sa umiestnila na veľmi peknom 5. mieste. Obaja patria medzi vynikajúcich študentov našej školy a sme na nich veľmi hrdí.

Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za ich úsilie.

Mgr. Maroš Štorcel, vedúci PK CUJ


Úspech študentov v súťaži NET @ FIIT

Dňa 6. 2. 2023 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže NET@FIIT, ktorá je zameraná na overenie vedomostí stredoškolákov z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov ako sú prepínače (switch) a smerovače (router). Súťaž sa konala na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a z viac ako 60 súťažiacich získal náš Samuel Lupták nádherne 3. miesto. Nestratili sa však ani naši ostatní študenti, ktorí sa zaradili medzi úspešných riešiteľov súťaže, získali veľký počet bonusových bodov a zabezpečili si tak prakticky prijatie na FIIT-ku


Veľký úspech na okresnom kole olympiády z anglického jazyka

Veľká gratulácia pre nášho študenta FILIPA ŠTRBU zo 4.C triedy, ktorý sa vo štvrtok 19.1.2023 zúčastnil na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v kategórii 2D v priestoroch Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi. FILIP bezkonkurenčne zvíťazil a získal 1. miesto v okresnom kole a kvalifikoval sa tak na postup do krajského kola. Je to úžasný výsledok a FILIP i jeho rodičia môžu byť naozaj veľmi hrdí na svojho syna a na jeho fantastický výkon. Samozrejme, my všetci sa moc tešíme, celá SOŠ, Lipová 8, Handlová z tohto prekrásneho výsledku a prajeme FILIPOVI veľa ďalších úspechov, a to nielen v krajskom kole, ale i v živote ako takom!
Všetkým prajem krásny a úspešný deň :)

Mgr. Maroš Štorcel
vedúci PK CUJ


SOŠ Handlová v Izraeli

V decembri tohto školského roka sa 17 učiteľov zo Slovenska ocitlo vo Svätom meste Jeruzalem, kde boli vybratí na týždňový seminár o holokauste pod záštitou Medzinárodnej školy holokaustu Jad Všem v Jeruzaleme. Medzi týmito šťastlivcami som sa ocitla aj ja, novopečená (= novovyštudovaná) učiteľka dejepisu na našej škole.

Jad Vašem je obrovský komplex, postavený na kopci, z ktorého je krásny výhľad na Jeruzalem. Prvý deň nás previedli týmto komplexom, kde nám ukázali rôzne pamätníky a múzeá, ale najkrajšou časťou pre mňa osobne bola „Alej spravodlivých medzi národmi“. Tí, ktorí už o tom počuli, vedia, že ide záhradu, kde sú vysadené stromy na počesť iných ľudí ako Židov, ktorí jednali v súlade s najušľachtilejšími princípmi ľudskosti a riskovali svoje životy pre záchranu Židov počas holokaustu.

čítaj viac....


Vianočná burza
Zavítal k nám Mikuláš...
Olympiáda ľudských práv
Master of Rhetoric
BEST IN ENGLISH
Olympiáda z anglického jazyka
ZENIT v programovaní
ZENIT v strojárstve
Exkurzia do koncentračného tábora v Osvienčime
Deň s mládežou - Mladí pre Prievidzu
Biela pastelka

 

 

 

 

 

Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Merateľné ukazovatele

 1. Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania

  - Plánovaná hodnota – 17
  - Skutočná hodnota – 17

  Hodnota uvedeného merateľného ukazovateľa predstavuje počet účastníkov na strane VP v rámci aktivít A8, A9, A10, pri ktorých bol merateľný ukazovateľ nastavený. HCP vykazuje svoje hodnoty. Uvedené aktivity boli zrealizované v 3. monitorovacom období. V rámci aktivity A8 sa účastníci zúčastnili školení v programoch SolidWorks, SolidCam a SolidElectrical. Vyškolilo sa 5 odborných pedagogických zamestnancov strojárskych a elektrotechnických predmetov Strednej odbornej školy Handlová. V rámci aktivít A9 a A10 sa účastníci zúčastnili výmenných stáží žiakov a pedagógov zo SOŠ Handlová. Išlo o 10 žiakov a 2 pedagogických odborných zamestnancov. MU bol naplnený.

 2. Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)

  - Plánovaná hodnota – 1
  - Skutočná hodnota – 1

  Merateľný ukazovateľ vykazuje len VP. Realizácia projektovej aktivity D1, v rámci ktorej bol nastavený merateľný ukazovateľ trvala počas celej doby realizácie projektu. Vytvorili sme partnerstvo dvoch partnerov, ktorí sa aktívne podieľali na spoločnom projekte. Vzájomnou cezhraničnou spoluprácou ho prehlbovali. Partnerské školy spoločne plánovali aktivity za účelom úspešného ukončenia projektu, naplnení merateľných ukazovateľov a dosiahnutí naplánovaných výstupov. Vytvoril sa predpoklad dlhodobej spolupráce nielen v rámci udržateľnosti projektu po dobu 5 rokov, ale aj predpoklad spolupráce pri iných projektových aktivitách, nakoľko školy majú obdobné zamerania, ciele a vzdelávacie programy.

 3. Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne

  - Plánovaná hodnota – 1
  - Skutočná hodnota – 1

  Partneri projektu naplnili spoločnou prácou merateľný ukazovateľ, ale jeho hodnotu vykazuje len vedúci partner. Merateľný ukazovateľ bol nastavený v rámci realizácie aktivity A2, ktorá trvala počas celej doby realizácie projektu. Projektové tímy z oboch škôl vytvorili spoločný vzdelávací program ako nástroj na zvyšovanie atraktívnosti a efektívnosti odborného vzdelávania, ktorý poslúži na postupné odstraňovanie bariér pri uznávaní kvalifikácií medzi obidvoma partnermi. Je zameraný na zavedenie systému kontroly kvality a certifikácie do výučby strojárskych a elektrotechnických predmetov. Jeho cieľom je zavedenie manažérstva kvality do vyučovania odborných predmetov a má cezhraničný charakter. Spoločnému vzdelávaciemu programu predchádzalo vytvorenie spoločného učebného materiálu - učebný text ,,Kvalita nie je náhoda" a pracovné listy zo strojárstva a elektrotechniky. Vzájomná spolupráca partnerov smerovala k podpore odborného vzdelávania na oboch školách, posilneniu a skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti strojárstva a elektrotechniky, získaniu nových kompetencií, odborných vedomostí, zručností nielen u žiakov ale aj odborných pedagogických zamestnancov. Väčšina odborných zamestnancov zapojených do projektu v obidvoch partnerských školách je kvalifikovaná iba v jednej odbornosti a práve tieto aktivity poskytli príležitosť pracovať spolu na komplexných témach, v ktorých sa prelínajú úlohy zo strojárstva, elektrotechniky a IKT.

 4. Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne

  - Plánovaná hodnota – 1
  - Skutočná hodnota – 1

  Merateľný ukazovateľ vykazuje len VP. Skutočná hodnota merateľného ukazovateľa bola naplnená v druhej polovici plnenia projektu, zrealizovaním aktivity A7, ktorá sa uskutočnila v období 03/2021 – 04/2021. Projektové tímy VP i HCP vytvorili spoločné prvky systému vzdelávania, ktoré tvorí učebný text s názvom Kvalita nie je náhoda, pracovné listy ,,Kontrola kvality v strojárstve“ a pracovné listy ,,Kontrola kvality v elektrotechnike“. Uvedené učebné materiály sú súčasťou spoločného vzdelávacieho programu a budú zavedené do výučby od septembra 2021. Tlač projektových výstupov zabezpečil VP aj pre svojho HCP. Učebný materiál bol vytlačený aj v slovenskom aj českom jazyku. Samotný manuál je k dispozícii obom školám a ich žiakom, pedagógom za účelom získania nových odborných kompetencií a vedomostí aj v tlačenej podobe a v elektronickej verzii na web stránkach škôl.

späť na úvod