Veľké „ĎAKUJEM“...

...patrí Vám všetkým, ktorí ste sa s veľkým oduševnením, radosťou, nehou a láskou zapojili do dvoch Vianočných aktivít.

V poslednom novembrovom týždni sa žiaci, a učitelia aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej zbierky „Koľko lásky“ (sa zmestí do krabice od topánok) . Triedne kolektívy a pedagogický i nepedagogickí pracovníci, rodičia, prispeli a potešili krabicami lásky aj tohtoročné Vianoce seniorov v Handlovej darčekom, ktorý zahrial srdce Vás, ale hlavne ich. Naplnili ste spoločne 37 krabíc plných lások a vyčarili tak úsmev na tvárach osamelých ľudí.

čítaj ďalej...


Dobrý deň kolegovia, študenti a priatelia školy.

Aj keď práve prežívame iné časy ako doposiaľ, a nie je veľmi ľahké žiť nielen život študentský za školskou lavicou, ale aj iní - spoločenskejší a venovať sa aktivitám, ktoré sme robili bežne. Žiacka školská rada pri SOŠ, Handlová, aj keď v obmedzenom režime, sa snaží zapojiť študentov do rôznych aktivít, ktoré sa nám ponúkajú a sú v tomto období možné. V mesiaci september a október sme sa v priebehu troch dní zapojili do dvoch finančných – dobročinných podujatí.

čítaj ďalej...


Cvičné testy na prijímacie pohovory

Milí deviataci, otestujte sa zo slovenského jazyka, matematiky a pre uchádzačov do študijného odboru bilingválna obchodná akadémia sú pripravené testy aj z anglického jazyka.

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Test z matematiky

Test z anglického jazyka - č. 1

Test z anglického jazyka - č. 2

Test z anglického jazyka - č. 3

Test z anglického jazyka - č. 4


Európsky deň jazykov
Olympiáda v anglickom jazyku 2020/21
Medzinárodná robotická súťaž ROBO vozítko Plzeň 2021 EU
Stredoškolská odborná činnosť

 

 

 

 

 

Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Popis projektu

Projekt cezhraničnej spolupráce je pokračovaním a prehĺbením dlhoročného partnerstva medzi SOŠ v Handlovej a SŠEE v Sokolniciach zameraného na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v súlade so stratégiami rozvoja stredného odborného školstva obidvoch prihraničných krajov, zavedenie nových riešení a prístupov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Cieľom projektu je systémové zavedenie problematiky manažérstva kvality a certifikácie do obsahu vzdelávania v strojárskych a elektrotechnických odboroch so zámerom čo najviac sa priblížiť požiadavkám praxe v slovenských a českých firmách a zvýšiť kvalitu a atraktivitu vzdelávania. V súčasnosti sa kvalita stala základným nástrojom udržania sa na trhu.

Spoločné projektové aktivity sú zamerané na vytvorenie legislatívnych, technických a personálnych podmienok potrebných na dosiahnutie vytýčenej méty. Zahŕňajú vytvorenie pracovnej skupiny, inováciu vzdelávacích programov, tvorbu učebných textov a testov, čo je podmienené nákupom technického vybavenia a vzdelávacími aktivitami pre učiteľov doplnené výmenou dobrých skúseností a testovaním nových prístupov prostredníctvom výmenných stáží. Miestom realizácie projektu sa stanú odborné učebne a laboratóriá obidvoch škôl, ale aj výučbové dielne v partnerských firmách.

Cieľová skupina získa vďaka realizácii projektových aktivít nové kľúčové kompetencie potrebné pre ich uplatnenie na trhu práce. Zvýšia sa ich IKT zručnosti, znalosti z oblasti technických noriem a zásad uplatňovania systému kvality, profesijné spôsobilosti.

späť na úvod